Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Tin tức đào tạo


Tổng khai giảng các lớp khoá 92 năm 2022 Tổng khai giảng các lớp khoá 92 hệ chuyên luyện và hệ phổ thông năm 2022...

Tổng khai giảng các lớp khoá 91 năm 2022 Tổng khai giảng các lớp khoá 91 hệ chuyên luyện và hệ phổ thông năm 2022...

Tổng khai giảng các lớp khoá 90 năm 2022 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng các lớp hệ chuyên luyện và hệ phổ thông vào các ngày 04&05/07/2022 tại lầu 3 CLB Hồ Xuân Hương...

Tổng khai giảng các lớp khoá 89 năm 2022 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng các lớp hệ chuyên luyện và hệ phổ thông vào các ngày 01&02/06/2022 tại lầu 3 CLB Hồ Xuân Hương...

Tổng khai giảng các lớp khoá 88 năm 2022 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng các lớp hệ phổ thông và hệ chuyên luyện vào các ngày 04&05/05/2022...

Tổng khai giảng các lớp khoá 87 năm 2022 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng các lớp phổ thông và chuyên luyện khoá 87 vào các ngày 04&05/04/2022...

Tổng khai giảng các lớp khoá 86 năm 2022 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng các lớp hệ phổ thông và hệ chuyên luyện khoá 86 năm 2022 vào các ngày 01&02/03/2022 tại CLB Hồ Xuân...

Tổng khai giảng các lớp khoá 85 năm 2022 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng hệ phổ thông và hệ chuyên luyện vào các ngày 07&08/02/2022 tại lầu 3 CLB Hồ Xuân Hương. ...

Tổng khai giảng các lớp khoá 84 năm 2022 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng hệ phổ thông và hệ chuyên luyện năm 2022 vào các ngày 03&04/01/2022...

Tổng khai giảng các lớp khóa 83 năm 2021 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng các lớp khoá 83 năm 2021 vào các ngày 03&04/05/2021...

Untitled Document