Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Lịch khai giảng
Chọn khóa học:
Hệ phổ thông
Mã lớp Loại nội dung Ngày khai giảng Ngày kết thúc Giờ học Huấn luyện viên
Lớp 1: Nhập môn
Học phí: 600.000 đồng/1 khóa/1 tháng
1NM3_A1 Nhập môn 04-05-2022 (2-4) 30-05-2022 (2-4) 17h30 --> 19h00 Bùi Văn Hiếu
1NM3_B1 Nhập môn 05-05-2022 (3-5) 31-05-2022 (3-5) 17h30 --> 19h00 Bùi Văn Hiếu
1NM3_S3 Nhập môn 1-5-2022 (7,CN) 29-5-2022 (7,CN) 08h30 --> 10h00 Bùi Văn Hiếu
1NM3_ON_A5 Nhập môn 04-05-2022 (2-4) 30-05-2022 (2-4) 20h00 --> 21h00 Trần Thế Hùng
1NM3_ON_B5 Nhập môn 05-05-2022 (3-5) 31-05-2022 (3-5) 20h00 --> 21h00 Bùi Văn Hiếu
1NM3_ON_S5 Nhập môn 1-5-2022 (7,CN) 29-5-2022 (7,CN) 20h00 --> 21h00 Trần Thế Hùng
Lớp 2: Sức tính
Học phí: 600.000 đồng/1 khóa/1 tháng
2ST3_A1 - Đòn phối hợp 3: Xe lệch, pháo trùng, thiên địa pháo.
- Bắt quân đơn giản 3
Sức tính - Đòn phối hợp 3: Xe lệch, pháo trùng, thiên địa pháo.
- Bắt quân đơn giản 3
04-05-2022 (2-4) 30-05-2022 (2-4) 17h30 --> 19h00 Bùi Văn Hiếu
2ST3_B1 - Đòn phối hợp 3: Xe lệch, pháo trùng, thiên địa pháo.
- Bắt quân đơn giản 3
Sức tính - Đòn phối hợp 3: Xe lệch, pháo trùng, thiên địa pháo.
- Bắt quân đơn giản 3
05-05-2022 (3-5) 31-05-2022 (3-5) 17h30 --> 19h00 Bùi Văn Hiếu
2ST3_S3 - Đòn phối hợp 3: Xe lệch, pháo trùng, thiên địa pháo.
- Bắt quân đơn giản 3
Sức tính - Đòn phối hợp 3: Xe lệch, pháo trùng, thiên địa pháo.
- Bắt quân đơn giản 3
1-5-2022 (7,CN) 29-5-2022 (7,CN) 08h30 --> 10h00 Bùi Văn Hiếu
2ST3_ON_A5 - Đòn phối hợp 3: Xe lệch, pháo trùng, thiên địa pháo.
- Bắt quân đơn giản 3
Sức tính - Đòn phối hợp 3: Xe lệch, pháo trùng, thiên địa pháo.
- Bắt quân đơn giản 3
04-05-2022 (2-4) 30-05-2022 (2-4) 20h00 --> 21h00 Trần Thế Hùng
2ST3_ON_B5 - Đòn phối hợp 3: Xe lệch, pháo trùng, thiên địa pháo.
- Bắt quân đơn giản 3
Sức tính - Đòn phối hợp 3: Xe lệch, pháo trùng, thiên địa pháo.
- Bắt quân đơn giản 3
05-05-2022 (3-5) 31-05-2022 (3-5) 20h00 --> 21h00 Bùi Văn Hiếu
2ST3_ON_S5 - Đòn phối hợp 3: Xe lệch, pháo trùng, thiên địa pháo.
- Bắt quân đơn giản 3
Sức tính - Đòn phối hợp 3: Xe lệch, pháo trùng, thiên địa pháo.
- Bắt quân đơn giản 3
1-5-2022 (7,CN) 29-5-2022 (7,CN) 20h00 --> 21h00 Trần Thế Hùng
Lớp 3: Tàn cuộc
Học phí: 600.000 đồng/1 khóa/1 tháng
3TA2_A1 - 1 Xe 1 Chốt
- 1 Xe 1 Pháo
- 1 Xe 1 Mã
- 2 Xe
Tàn cuộc - 1 Xe 1 Chốt
- 1 Xe 1 Pháo
- 1 Xe 1 Mã
- 2 Xe
04-05-2022 (2-4) 30-05-2022 (2-4) 17h30 --> 19h00 Trần Thế Hùng
3TA2_B1 - 1 Xe 1 Chốt
- 1 Xe 1 Pháo
- 1 Xe 1 Mã
- 2 Xe
Tàn cuộc - 1 Xe 1 Chốt
- 1 Xe 1 Pháo
- 1 Xe 1 Mã
- 2 Xe
05-05-2022 (3-5) 31-05-2022 (3-5) 17h30 --> 19h00 Bùi Văn Hiếu
3TA2_S3 - 1 Xe 1 Chốt
- 1 Xe 1 Pháo
- 1 Xe 1 Mã
- 2 Xe
Tàn cuộc - 1 Xe 1 Chốt
- 1 Xe 1 Pháo
- 1 Xe 1 Mã
- 2 Xe
1-5-2022 (7,CN) 29-5-2022 (7,CN) 08h30 --> 10h00 Trần Thế Hùng
3TA2_ON_A5 - 1 Xe 1 Chốt
- 1 Xe 1 Pháo
- 1 Xe 1 Mã
- 2 Xe
Tàn cuộc - 1 Xe 1 Chốt
- 1 Xe 1 Pháo
- 1 Xe 1 Mã
- 2 Xe
04-05-2022 (2-4) 30-05-2022 (2-4) 20h00 --> 21h00 Trần Thế Hùng
3TA2_ON_B5 - 1 Xe 1 Chốt
- 1 Xe 1 Pháo
- 1 Xe 1 Mã
- 2 Xe
Tàn cuộc - 1 Xe 1 Chốt
- 1 Xe 1 Pháo
- 1 Xe 1 Mã
- 2 Xe
05-05-2022 (3-5) 31-05-2022 (3-5) 20h00 --> 21h00 Bùi Văn Hiếu
3TA2_ON_S5 - 1 Xe 1 Chốt
- 1 Xe 1 Pháo
- 1 Xe 1 Mã
- 2 Xe
Tàn cuộc - 1 Xe 1 Chốt
- 1 Xe 1 Pháo
- 1 Xe 1 Mã
- 2 Xe
1-5-2022 (7,CN) 29-5-2022 (7,CN) 20h00 --> 21h00 Trần Thế Hùng
Lớp 4: Tàn cuộc
Học phí: 600.000 đồng/1 khóa/1 tháng
4TA1_A1 - 1 Mã: 1 Sĩ, 1 Tượng
- 1 Pháo: 2 Sĩ, 1 Tượng
Tàn cuộc - 1 Mã: 1 Sĩ, 1 Tượng
- 1 Pháo: 2 Sĩ, 1 Tượng
04-05-2022 (2-4) 30-05-2022 (2-4) 17h30 --> 19h00 Trần Thế Hùng
4TA1_B1 - 1 Mã: 1 Sĩ, 1 Tượng
- 1 Pháo: 2 Sĩ, 1 Tượng
Tàn cuộc - 1 Mã: 1 Sĩ, 1 Tượng
- 1 Pháo: 2 Sĩ, 1 Tượng
05-05-2022 (3-5) 31-05-2022 (3-5) 17h30 --> 19h00 Bùi Văn Hiếu
4TA1_S3 - 1 Mã: 1 Sĩ, 1 Tượng
- 1 Pháo: 2 Sĩ, 1 Tượng
Tàn cuộc - 1 Mã: 1 Sĩ, 1 Tượng
- 1 Pháo: 2 Sĩ, 1 Tượng
1-5-2022 (7,CN) 29-5-2022 (7,CN) 08h30 --> 10h00 Trần Thế Hùng
4TA1_ON_A5 - 1 Mã: 1 Sĩ, 1 Tượng
- 1 Pháo: 2 Sĩ, 1 Tượng
Tàn cuộc - 1 Mã: 1 Sĩ, 1 Tượng
- 1 Pháo: 2 Sĩ, 1 Tượng
04-05-2022 (2-4) 30-05-2022 (2-4) 20h00 --> 21h00 Trần Thế Hùng
4TA1_ON_B5 - 1 Mã: 1 Sĩ, 1 Tượng
- 1 Pháo: 2 Sĩ, 1 Tượng
Tàn cuộc - 1 Mã: 1 Sĩ, 1 Tượng
- 1 Pháo: 2 Sĩ, 1 Tượng
05-05-2022 (3-5) 31-05-2022 (3-5) 20h00 --> 21h00 Bùi Văn Hiếu
4TA1_ON_S5 - 1 Mã: 1 Sĩ, 1 Tượng
- 1 Pháo: 2 Sĩ, 1 Tượng
Tàn cuộc - 1 Mã: 1 Sĩ, 1 Tượng
- 1 Pháo: 2 Sĩ, 1 Tượng
1-5-2022 (7,CN) 29-5-2022 (7,CN) 20h00 --> 21h00 Trần Thế Hùng


Chọn khóa học:
Hệ chuyên luyện
Học phí: 600.000 đồng/1 khóa/1 tháng
Mã lớp Huấn luyện viên Ngày khai giảng Ngày kết thúc Giờ học
CL1_A1 Bùi Văn Hiếu 04-05-2022 (2-4) 30-05-2022 (2-4) 17h30 --> 19h00
CL1_B1 Bùi Văn Hiếu 05-05-2022 (3-5) 31-05-2022 (3-5) 17h30 --> 19h00
CL1_S3 Bùi Văn Hiếu 1-5-2022 (7,CN) 29-5-2022 (7,CN) 08h30 --> 10h00
CL3_A1 Trần Thế Hùng 04-05-2022 (2-4) 30-05-2022 (2-4) 17h30 --> 19h00
CL3_B1 Trần Thế Hùng 05-05-2022 (3-5) 31-05-2022 (3-5) 17h30 --> 19h00
CL3_S3 Trần Thế Hùng 1-5-2022 (7,CN) 29-5-2022 (7,CN) 08h30 --> 10h00
ON1_A5 Bùi Văn Hiếu 04-05-2022 (2-4) 30-05-2022 (2-4) 20h00 --> 21h00
ON1_B5 Bùi Văn Hiếu 05-05-2022 (3-5) 31-05-2022 (3-5) 20h00 --> 21h00
ON1_S5 Bùi Văn Hiếu 1-5-2022 (7,CN) 29-5-2022 (7,CN) 20h00 --> 21h00
ON3_A5 Trần Thế Hùng 04-05-2022 (2-4) 30-05-2022 (2-4) 20h00 --> 21h00
ON3_B5 Trần Thế Hùng 05-05-2022 (3-5) 31-05-2022 (3-5) 20h00 --> 21h00
ON3_S5 Trần Thế Hùng 1-5-2022 (7,CN) 29-5-2022 (7,CN) 20h00 --> 21h00


Chọn tháng học:
Hệ chuyên đề
Học phí: 600.000 đồng/1 khóa/1 tháng
Mã lớp Loại nội dung Ngày khai giảng Ngày kết thúc Giờ học
TA4_TA - Tàn cuộc đơn xe
Tàn cuộc - Tàn cuộc đơn xe
01-06-2020 (Thứ 2-4) 29-06-2020 (Thứ 2-4) 20h30 --> 22h00
Untitled Document