Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Lịch khai giảng
Chọn khóa học:
Hệ phổ thông
Mã lớp Loại nội dung Ngày khai giảng Ngày kết thúc Giờ học Huấn luyện viên
Lớp 1: Nhập môn
Học phí: 600.000 đồng/1 khóa/1 tháng
1NM2_A1 - Đánh bí 1 nước
Nhập môn - Đánh bí 1 nước
05-02-2024 (2-4) 28-02-2024 (2-4) 17h30 --> 19h00 Bùi Văn Hiếu
1NM2_B1 - Đánh bí 1 nước
Nhập môn - Đánh bí 1 nước
06-02-2024 (3-5) 29-02-2024 (3-5) 17h30 --> 19h00 Võ Đắc Vi Nhân
1NM2_S3 - Đánh bí 1 nước
Nhập môn - Đánh bí 1 nước
3-2-2024 (7,CN) 25-2-2024 (7,CN) 08h30 --> 10h00 Võ Đắc Vi Nhân
Lớp 2: Sức tính
Học phí: 600.000 đồng/1 khóa/1 tháng
2ST4_A1 - Đòn phối hợp 4: Song mã ẩm tuyền, tiền mã hậu pháo, thiên địa xa.
- Bắt quân đơn giản 4
Sức tính - Đòn phối hợp 4: Song mã ẩm tuyền, tiền mã hậu pháo, thiên địa xa.
- Bắt quân đơn giản 4
05-02-2024 (2-4) 28-02-2024 (2-4) 17h30 --> 19h00 Bùi Văn Hiếu
2ST4_B1 - Đòn phối hợp 4: Song mã ẩm tuyền, tiền mã hậu pháo, thiên địa xa.
- Bắt quân đơn giản 4
Sức tính - Đòn phối hợp 4: Song mã ẩm tuyền, tiền mã hậu pháo, thiên địa xa.
- Bắt quân đơn giản 4
06-02-2024 (3-5) 29-02-2024 (3-5) 17h30 --> 19h00 Võ Đắc Vi Nhân
2ST4_S3 - Đòn phối hợp 4: Song mã ẩm tuyền, tiền mã hậu pháo, thiên địa xa.
- Bắt quân đơn giản 4
Sức tính - Đòn phối hợp 4: Song mã ẩm tuyền, tiền mã hậu pháo, thiên địa xa.
- Bắt quân đơn giản 4
3-2-2024 (7,CN) 25-2-2024 (7,CN) 08h30 --> 10h00 Võ Đắc Vi Nhân
Lớp 3: Trung cuộc
Học phí: 600.000 đồng/1 khóa/1 tháng
3TR1_A1 - Giá trị các loại quân
- Phương pháp tính cờ ( cơ bản )
- Luật cờ ( Cơ bản )
- Mục tiêu nước cờ
Trung cuộc - Giá trị các loại quân
- Phương pháp tính cờ ( cơ bản )
- Luật cờ ( Cơ bản )
- Mục tiêu nước cờ
05-02-2024 (2-4) 28-02-2024 (2-4) 17h30 --> 19h00 Bùi Văn Hiếu
3TR1_B1 - Giá trị các loại quân
- Phương pháp tính cờ ( cơ bản )
- Luật cờ ( Cơ bản )
- Mục tiêu nước cờ
Trung cuộc - Giá trị các loại quân
- Phương pháp tính cờ ( cơ bản )
- Luật cờ ( Cơ bản )
- Mục tiêu nước cờ
06-02-2024 (3-5) 29-02-2024 (3-5) 17h30 --> 19h00 Bùi Văn Hiếu
3TR1_S3 - Giá trị các loại quân
- Phương pháp tính cờ ( cơ bản )
- Luật cờ ( Cơ bản )
- Mục tiêu nước cờ
Trung cuộc - Giá trị các loại quân
- Phương pháp tính cờ ( cơ bản )
- Luật cờ ( Cơ bản )
- Mục tiêu nước cờ
3-2-2024 (7,CN) 25-2-2024 (7,CN) 08h30 --> 10h00 Bùi Văn Hiếu
Lớp 4: Khai cuộc bên tiên
Học phí: 600.000 đồng/1 khóa/1 tháng
4KT4_A1 - Thuận pháo hữu pháo quá hà
Khai cuộc cho bên tiên - Thuận pháo hữu pháo quá hà
05-02-2024 (2-4) 28-02-2024 (2-4) 17h30 --> 19h00 Bùi Văn Hiếu
4KT4_B1 - Thuận pháo hữu pháo quá hà
Khai cuộc cho bên tiên - Thuận pháo hữu pháo quá hà
06-02-2024 (3-5) 29-02-2024 (3-5) 17h30 --> 19h00 Bùi Văn Hiếu
4KT4_S3 - Thuận pháo hữu pháo quá hà
Khai cuộc cho bên tiên - Thuận pháo hữu pháo quá hà
3-2-2024 (7,CN) 25-2-2024 (7,CN) 08h30 --> 10h00 Bùi Văn Hiếu


Chọn khóa học:
Hệ chuyên luyện
Học phí: 600.000 đồng/1 khóa/1 tháng
Mã lớp Huấn luyện viên Ngày khai giảng Ngày kết thúc Giờ học
CL1_A1 Bùi Văn Hiếu 05-02-2024 (2-4) 28-02-2024 (2-4) 17h30 --> 19h00
CL1_B1 Bùi Văn Hiếu 06-02-2024 (3-5) 29-02-2024 (3-5) 17h30 --> 19h00
CL1_S3 Bùi Văn Hiếu 3-2-2024 (7,CN) 25-2-2024 (7,CN) 08h30 --> 10h00


Chọn tháng học:
Hệ chuyên đề
Học phí: 600.000 đồng/1 khóa/1 tháng
Mã lớp Loại nội dung Ngày khai giảng Ngày kết thúc Giờ học
TA4_TA - Tàn cuộc đơn xe
Tàn cuộc - Tàn cuộc đơn xe
01-06-2020 (Thứ 2-4) 29-06-2020 (Thứ 2-4) 20h30 --> 22h00
Untitled Document