Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Lịch khai giảng
Chọn khóa học:
Hệ phổ thông
Mã lớp Loại nội dung Ngày khai giảng Ngày kết thúc Giờ học Huấn luyện viên
Lớp 1: Nhập môn
Học phí: 600.000 đồng/1 khóa/1 tháng
1NM1_ON_A4 - Nhập môn
Nhập môn - Nhập môn
03-01-2022 (2-4) 31-01-2022 (2-4) 19h00 --> 20h00 Bùi Văn Hiếu
1NM1_ON_B4 - Nhập môn
Nhập môn - Nhập môn
04-01-2022 (3-5) 27-01-2022 (3-5) 19h00 --> 20h00 Bùi Văn Hiếu
1NM1_ON_S4 - Nhập môn
Nhập môn - Nhập môn
1-1-2022 (7,CN) 30-1-2022 (7,CN) 19h00 --> 20h00 Bùi Văn Hiếu
Lớp 2: Sức tính
Học phí: 600.000 đồng/1 khóa/1 tháng
2ST3_ON_A4 - Đòn phối hợp 3: Xe lệch, pháo trùng, thiên địa pháo.
- Bắt quân đơn giản 3
Sức tính - Đòn phối hợp 3: Xe lệch, pháo trùng, thiên địa pháo.
- Bắt quân đơn giản 3
03-01-2022 (2-4) 31-01-2022 (2-4) 19h00 --> 20h00 Bùi Văn Hiếu
2ST3_ON_B4 - Đòn phối hợp 3: Xe lệch, pháo trùng, thiên địa pháo.
- Bắt quân đơn giản 3
Sức tính - Đòn phối hợp 3: Xe lệch, pháo trùng, thiên địa pháo.
- Bắt quân đơn giản 3
04-01-2022 (3-5) 27-01-2022 (3-5) 19h00 --> 20h00 Bùi Văn Hiếu
2ST3_ON_S4 - Đòn phối hợp 3: Xe lệch, pháo trùng, thiên địa pháo.
- Bắt quân đơn giản 3
Sức tính - Đòn phối hợp 3: Xe lệch, pháo trùng, thiên địa pháo.
- Bắt quân đơn giản 3
1-1-2022 (7,CN) 30-1-2022 (7,CN) 19h00 --> 20h00 Bùi Văn Hiếu
Lớp 3: Khai cuộc căn bản
Học phí: 600.000 đồng/1 khóa/1 tháng
3KC2_ON_A4 - Trung pháo đối phản công mã
- Nghịch pháo
Khai cuộc - Trung pháo đối phản công mã
- Nghịch pháo
03-01-2022 (2-4) 31-01-2022 (2-4) 19h00 --> 20h00 Trần Thế Hùng
3KC2_ON_B4 - Trung pháo đối phản công mã
- Nghịch pháo
Khai cuộc - Trung pháo đối phản công mã
- Nghịch pháo
04-01-2022 (3-5) 27-01-2022 (3-5) 19h00 --> 20h00 Bùi Văn Hiếu
3KC2_ON_S4 - Trung pháo đối phản công mã
- Nghịch pháo
Khai cuộc - Trung pháo đối phản công mã
- Nghịch pháo
1-1-2022 (7,CN) 30-1-2022 (7,CN) 19h00 --> 20h00 Trần Thế Hùng
Lớp 4: Trung cuộc
Học phí: 600.000 đồng/1 khóa/1 tháng
4TR1_ON_A4 - Giới thiệu kỹ thuật 1: Nước chĩa, nước rút, nước chặn, nước mở, dẫn nhập.
Trung cuộc - Giới thiệu kỹ thuật 1: Nước chĩa, nước rút, nước chặn, nước mở, dẫn nhập.
03-01-2022 (2-4) 31-01-2022 (2-4) 19h00 --> 20h00 Trần Thế Hùng
4TR1_ON_B4 - Giới thiệu kỹ thuật 1: Nước chĩa, nước rút, nước chặn, nước mở, dẫn nhập.
Trung cuộc - Giới thiệu kỹ thuật 1: Nước chĩa, nước rút, nước chặn, nước mở, dẫn nhập.
04-01-2022 (3-5) 27-01-2022 (3-5) 19h00 --> 20h00 Nick test
4TR1_ON_S4 - Giới thiệu kỹ thuật 1: Nước chĩa, nước rút, nước chặn, nước mở, dẫn nhập.
Trung cuộc - Giới thiệu kỹ thuật 1: Nước chĩa, nước rút, nước chặn, nước mở, dẫn nhập.
1-1-2022 (7,CN) 30-1-2022 (7,CN) 19h00 --> 20h00 Trần Thế Hùng


Chọn khóa học:
Hệ chuyên luyện
Học phí: 600.000 đồng/1 khóa/1 tháng
Mã lớp Huấn luyện viên Ngày khai giảng Ngày kết thúc Giờ học
ON1_A5 Bùi Văn Hiếu 03-01-2022 (2-4) 31-01-2022 (2-4) 20h00 --> 21h00
ON1_B5 Bùi Văn Hiếu 04-01-2022 (3-5) 27-01-2022 (3-5) 20h00 --> 21h00
ON1_S5 Bùi Văn Hiếu 1-1-2022 (7,CN) 30-1-2022 (7,CN) 20h00 --> 21h00
ON3_A5 Trần Thế Hùng 03-01-2022 (2-4) 31-01-2022 (2-4) 20h00 --> 21h00
ON3_B5 Trần Thế Hùng 04-01-2022 (3-5) 27-01-2022 (3-5) 20h00 --> 21h00
ON3_S5 Trần Thế Hùng 1-1-2022 (7,CN) 30-1-2022 (7,CN) 20h00 --> 21h00


Chọn tháng học:
Hệ chuyên đề
Học phí: 600.000 đồng/1 khóa/1 tháng
Mã lớp Loại nội dung Ngày khai giảng Ngày kết thúc Giờ học
TA4_TA - Tàn cuộc đơn xe
Tàn cuộc - Tàn cuộc đơn xe
01-06-2020 (Thứ 2-4) 29-06-2020 (Thứ 2-4) 20h30 --> 22h00
Untitled Document