Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Lịch khai giảng
Chọn khóa học:
Hệ phổ thông
Mã lớp Loại nội dung Ngày khai giảng Ngày kết thúc Giờ học Huấn luyện viên
Lớp 1: Nhập môn
Học phí: 600.000 đồng/1 khóa/1 tháng
1NM2_A1 - Đánh bí 1 nước
Nhập môn - Đánh bí 1 nước
05-12-2022 (2-4) 28-12-2022 (2-4) 17h30 --> 19h00 Võ Đắc Vi Nhân
1NM2_B1 - Đánh bí 1 nước
Nhập môn - Đánh bí 1 nước
06-12-2022 (3-5) 29-12-2022 (3-5) 17h30 --> 19h00 Bùi Văn Hiếu
1NM2_S3 - Đánh bí 1 nước
Nhập môn - Đánh bí 1 nước
3-12-2022 (7,CN) 31-12-2022 (7,CN) 08h30 --> 10h00 Bùi Văn Hiếu
Lớp 2: Sức tính
Học phí: 600.000 đồng/1 khóa/1 tháng
2ST2_A1 - Đòn phối hợp 2: Pháo đầu, pháo giác, pháo huyền khống.
- Bắt quân đơn giản 2
Sức tính - Đòn phối hợp 2: Pháo đầu, pháo giác, pháo huyền khống.
- Bắt quân đơn giản 2
05-12-2022 (2-4) 28-12-2022 (2-4) 17h30 --> 19h00 Võ Đắc Vi Nhân
2ST2_B1 - Đòn phối hợp 2: Pháo đầu, pháo giác, pháo huyền khống.
- Bắt quân đơn giản 2
Sức tính - Đòn phối hợp 2: Pháo đầu, pháo giác, pháo huyền khống.
- Bắt quân đơn giản 2
06-12-2022 (3-5) 29-12-2022 (3-5) 17h30 --> 19h00 Võ Đắc Vi Nhân
2ST2_S3 - Đòn phối hợp 2: Pháo đầu, pháo giác, pháo huyền khống.
- Bắt quân đơn giản 2
Sức tính - Đòn phối hợp 2: Pháo đầu, pháo giác, pháo huyền khống.
- Bắt quân đơn giản 2
3-12-2022 (7,CN) 31-12-2022 (7,CN) 08h30 --> 10h00 Bùi Văn Hiếu
Lớp 3: Khai cuộc căn bản
Học phí: 600.000 đồng/1 khóa/1 tháng
3KC1_A1 - Trung pháo đối bình phong mã
- Thuận pháo
Khai cuộc - Trung pháo đối bình phong mã
- Thuận pháo
05-12-2022 (2-4) 28-12-2022 (2-4) 17h30 --> 19h00 Võ Đắc Vi Nhân
3KC1_B1 - Trung pháo đối bình phong mã
- Thuận pháo
Khai cuộc - Trung pháo đối bình phong mã
- Thuận pháo
06-12-2022 (3-5) 29-12-2022 (3-5) 17h30 --> 19h00 Võ Đắc Vi Nhân
3KC1_S3 - Trung pháo đối bình phong mã
- Thuận pháo
Khai cuộc - Trung pháo đối bình phong mã
- Thuận pháo
3-12-2022 (7,CN) 31-12-2022 (7,CN) 08h30 --> 10h00 Bùi Văn Hiếu
3KC1_ON_A5 - Trung pháo đối bình phong mã
- Thuận pháo
Khai cuộc - Trung pháo đối bình phong mã
- Thuận pháo
05-12-2022 (2-4) 28-12-2022 (2-4) 20h00 --> 21h00 Bùi Văn Hiếu
3KC1_ON_B5 - Trung pháo đối bình phong mã
- Thuận pháo
Khai cuộc - Trung pháo đối bình phong mã
- Thuận pháo
06-12-2022 (3-5) 29-12-2022 (3-5) 20h00 --> 21h00 Bùi Văn Hiếu
3KC1_ON_S5 - Trung pháo đối bình phong mã
- Thuận pháo
Khai cuộc - Trung pháo đối bình phong mã
- Thuận pháo
3-12-2022 (7,CN) 31-12-2022 (7,CN) 20h00 --> 21h00 Bùi Văn Hiếu
Lớp 4: Khai cuộc bên tiên
Học phí: 600.000 đồng/1 khóa/1 tháng
4KT2_A1 - Trung pháo thất binh quá hà xa đối bình phong mã thất binh bình pháo đấu xa (1)
Khai cuộc cho bên tiên - Trung pháo thất binh quá hà xa đối bình phong mã thất binh bình pháo đấu xa (1)
05-12-2022 (2-4) 28-12-2022 (2-4) 17h30 --> 19h00 Võ Đắc Vi Nhân
4KT2_B1 - Trung pháo thất binh quá hà xa đối bình phong mã thất binh bình pháo đấu xa (1)
Khai cuộc cho bên tiên - Trung pháo thất binh quá hà xa đối bình phong mã thất binh bình pháo đấu xa (1)
06-12-2022 (3-5) 29-12-2022 (3-5) 17h30 --> 19h00 Bùi Văn Hiếu
4KT2_S3 - Trung pháo thất binh quá hà xa đối bình phong mã thất binh bình pháo đấu xa (1)
Khai cuộc cho bên tiên - Trung pháo thất binh quá hà xa đối bình phong mã thất binh bình pháo đấu xa (1)
3-12-2022 (7,CN) 31-12-2022 (7,CN) 08h30 --> 10h00 Bùi Văn Hiếu
4KT2_ON_A5 - Trung pháo thất binh quá hà xa đối bình phong mã thất binh bình pháo đấu xa (1)
Khai cuộc cho bên tiên - Trung pháo thất binh quá hà xa đối bình phong mã thất binh bình pháo đấu xa (1)
05-12-2022 (2-4) 28-12-2022 (2-4) 20h00 --> 21h00 Bùi Văn Hiếu
4KT2_ON_B5 - Trung pháo thất binh quá hà xa đối bình phong mã thất binh bình pháo đấu xa (1)
Khai cuộc cho bên tiên - Trung pháo thất binh quá hà xa đối bình phong mã thất binh bình pháo đấu xa (1)
06-12-2022 (3-5) 29-12-2022 (3-5) 20h00 --> 21h00 Bùi Văn Hiếu
4KT2_ON_S5 - Trung pháo thất binh quá hà xa đối bình phong mã thất binh bình pháo đấu xa (1)
Khai cuộc cho bên tiên - Trung pháo thất binh quá hà xa đối bình phong mã thất binh bình pháo đấu xa (1)
3-12-2022 (7,CN) 31-12-2022 (7,CN) 20h00 --> 21h00 Bùi Văn Hiếu


Chọn khóa học:
Hệ chuyên luyện
Học phí: 600.000 đồng/1 khóa/1 tháng
Mã lớp Huấn luyện viên Ngày khai giảng Ngày kết thúc Giờ học
CL1_A1 Bùi Văn Hiếu 05-12-2022 (2-4) 28-12-2022 (2-4) 17h30 --> 19h00
CL1_B1 Bùi Văn Hiếu 06-12-2022 (3-5) 29-12-2022 (3-5) 17h30 --> 19h00
CL1_S3 Bùi Văn Hiếu 3-12-2022 (7,CN) 31-12-2022 (7,CN) 08h30 --> 10h00
ON1_A5 Bùi Văn Hiếu 05-12-2022 (2-4) 28-12-2022 (2-4) 20h00 --> 21h00
ON1_B5 Bùi Văn Hiếu 06-12-2022 (3-5) 29-12-2022 (3-5) 20h00 --> 21h00
ON1_S5 Bùi Văn Hiếu 3-12-2022 (7,CN) 31-12-2022 (7,CN) 20h00 --> 21h00


Chọn tháng học:
Hệ chuyên đề
Học phí: 600.000 đồng/1 khóa/1 tháng
Mã lớp Loại nội dung Ngày khai giảng Ngày kết thúc Giờ học
TA4_TA - Tàn cuộc đơn xe
Tàn cuộc - Tàn cuộc đơn xe
01-06-2020 (Thứ 2-4) 29-06-2020 (Thứ 2-4) 20h30 --> 22h00
Untitled Document