Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Lịch khai giảng
Chọn khóa học:
Hệ phổ thông
Mã lớp Loại nội dung Ngày khai giảng Ngày kết thúc Giờ học Huấn luyện viên
Lớp 1: Nhập môn
Học phí: 400.000 đồng/1 khóa/1 tháng
1NM2_A1 - Đánh bí 1 nước
Nhập môn - Đánh bí 1 nước
01-05-2019 (2-4) 29-05-2019 (2-4) 17h30 --> 19h00 Bùi Văn Hiếu
1NM2_B1 - Đánh bí 1 nước
Nhập môn - Đánh bí 1 nước
02-05-2019 (3-5) 30-05-2019 (3-5) 17h30 --> 19h00 Nguyễn Thị Nhật Thực
1NM2_S3 - Đánh bí 1 nước
Nhập môn - Đánh bí 1 nước
4-5-2019 (7,CN) 26-5-2019 (7,CN) 08h30 --> 10h00 Nguyễn Thị Nhật Thực
Lớp 2: Sức tính
Học phí: 400.000 đồng/1 khóa/1 tháng
2ST2_A1 - Đòn phối hợp 2: Pháo đầu, pháo giác, pháo huyền khống.
- Bắt quân đơn giản 2
Sức tính - Đòn phối hợp 2: Pháo đầu, pháo giác, pháo huyền khống.
- Bắt quân đơn giản 2
01-05-2019 (2-4) 29-05-2019 (2-4) 17h30 --> 19h00 Bùi Văn Hiếu
2ST2_B1 - Đòn phối hợp 2: Pháo đầu, pháo giác, pháo huyền khống.
- Bắt quân đơn giản 2
Sức tính - Đòn phối hợp 2: Pháo đầu, pháo giác, pháo huyền khống.
- Bắt quân đơn giản 2
02-05-2019 (3-5) 30-05-2019 (3-5) 17h30 --> 19h00 Nguyễn Thị Nhật Thực
2ST2_S3 - Đòn phối hợp 2: Pháo đầu, pháo giác, pháo huyền khống.
- Bắt quân đơn giản 2
Sức tính - Đòn phối hợp 2: Pháo đầu, pháo giác, pháo huyền khống.
- Bắt quân đơn giản 2
4-5-2019 (7,CN) 26-5-2019 (7,CN) 08h30 --> 10h00 Nguyễn Thị Nhật Thực
Lớp 3: Tàn cuộc
Học phí: 400.000 đồng/1 khóa/1 tháng
3TA1_A1 - Chốt
- Mã
- Pháo
- Xe
- 1 Mã 1 Chốt
- 1 Pháo 1 Chốt
Tàn cuộc - Chốt
- Mã
- Pháo
- Xe
- 1 Mã 1 Chốt
- 1 Pháo 1 Chốt
01-05-2019 (2-4) 29-05-2019 (2-4) 17h30 --> 19h00 Trần Thế Hùng
3TA1_B1 - Chốt
- Mã
- Pháo
- Xe
- 1 Mã 1 Chốt
- 1 Pháo 1 Chốt
Tàn cuộc - Chốt
- Mã
- Pháo
- Xe
- 1 Mã 1 Chốt
- 1 Pháo 1 Chốt
02-05-2019 (3-5) 30-05-2019 (3-5) 17h30 --> 19h00 Trần Thế Hùng
3TA1_S3 - Chốt
- Mã
- Pháo
- Xe
- 1 Mã 1 Chốt
- 1 Pháo 1 Chốt
Tàn cuộc - Chốt
- Mã
- Pháo
- Xe
- 1 Mã 1 Chốt
- 1 Pháo 1 Chốt
4-5-2019 (7,CN) 26-5-2019 (7,CN) 08h30 --> 10h00 Trần Thế Hùng
Lớp 4: Trung cuộc
Học phí: 400.000 đồng/1 khóa/1 tháng
4TR3_A1 - Đòn phối hợp có thế sẵn 1: Mã góc, mã cánh, mã khẩu, xe lệch, pháo trùng, thiên địa pháo.
Trung cuộc - Đòn phối hợp có thế sẵn 1: Mã góc, mã cánh, mã khẩu, xe lệch, pháo trùng, thiên địa pháo.
01-05-2019 (2-4) 29-05-2019 (2-4) 17h30 --> 19h00 Trần Thế Hùng
4TR3_B1 - Đòn phối hợp có thế sẵn 1: Mã góc, mã cánh, mã khẩu, xe lệch, pháo trùng, thiên địa pháo.
Trung cuộc - Đòn phối hợp có thế sẵn 1: Mã góc, mã cánh, mã khẩu, xe lệch, pháo trùng, thiên địa pháo.
02-05-2019 (3-5) 30-05-2019 (3-5) 17h30 --> 19h00 Trần Thế Hùng
4TR3_S3 - Đòn phối hợp có thế sẵn 1: Mã góc, mã cánh, mã khẩu, xe lệch, pháo trùng, thiên địa pháo.
Trung cuộc - Đòn phối hợp có thế sẵn 1: Mã góc, mã cánh, mã khẩu, xe lệch, pháo trùng, thiên địa pháo.
4-5-2019 (7,CN) 26-5-2019 (7,CN) 08h30 --> 10h00 Trần Thế Hùng


Chọn khóa học:
Hệ chuyên luyện
Học phí: 600.000 đồng/1 khóa/1 tháng
Mã lớp Huấn luyện viên Ngày khai giảng Ngày kết thúc Giờ học
CL1_A1 Bùi Văn Hiếu 01-05-2019 (2-4) 29-05-2019 (2-4) 17h30 --> 19h00
CL1_B1 Bùi Văn Hiếu 02-05-2019 (3-5) 30-05-2019 (3-5) 17h30 --> 19h00
CL1_S3 Bùi Văn Hiếu 4-5-2019 (7,CN) 26-5-2019 (7,CN) 08h30 --> 10h00
CL3_A1 Trần Thế Hùng 01-05-2019 (2-4) 29-05-2019 (2-4) 17h30 --> 19h00
CL3_B1 Trần Thế Hùng 02-05-2019 (3-5) 30-05-2019 (3-5) 17h30 --> 19h00
CL3_S3 Trần Thế Hùng 4-5-2019 (7,CN) 26-5-2019 (7,CN) 08h30 --> 10h00


Chọn tháng học:
Hệ chuyên đề
Học phí: 400.000 đồng/1 khóa/1 tháng
Mã lớp Loại nội dung Ngày khai giảng Ngày kết thúc Giờ học
KH1_CA - Ngũ cửu pháo thất binh đối bình phong mã thất binh bình pháo đổi xe
Khai cuộc cho bên hậu - Ngũ cửu pháo thất binh đối bình phong mã thất binh bình pháo đổi xe
09-06-2018 (Thứ bảy) 30-06-2018 (Thứ bảy) 13h30 --> 16h30
Untitled Document