Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Lịch khai giảng
Chọn khóa học:
Hệ phổ thông
Mã lớp Loại nội dung Ngày khai giảng Ngày kết thúc Giờ học Huấn luyện viên
Lớp 1: Nhập môn
Học phí: 400.000 đồng/1 khóa/1 tháng
1NM2_A1 - Đánh bí 1 nước
Nhập môn - Đánh bí 1 nước
02-11-2018 (2-4) 28-11-2018 (2-4) 17h30 --> 19h00 Bùi Văn Hiếu
1NM2_B1 - Đánh bí 1 nước
Nhập môn - Đánh bí 1 nước
01-11-2018 (3-5) 29-11-2018 (3-5) 17h30 --> 19h00 Nguyễn Thị Nhật Thực
1NM2_A2 - Đánh bí 1 nước
Nhập môn - Đánh bí 1 nước
02-11-2018 (2-4) 28-11-2018 (2-4) 19h00 --> 20h30 Trần Thế Hùng
1NM2_B2 - Đánh bí 1 nước
Nhập môn - Đánh bí 1 nước
01-11-2018 (3-5) 29-11-2018 (3-5) 19h00 --> 20h30 Trần Thế Hùng
1NM2_S3 - Đánh bí 1 nước
Nhập môn - Đánh bí 1 nước
3-11-2018 (7,CN) 25-11-2018 (7,CN) 08h30 --> 10h00 Nguyễn Thị Nhật Thực
Lớp 2: Sức tính
Học phí: 400.000 đồng/1 khóa/1 tháng
2ST4_A1 - Đòn phối hợp 4: Song mã ẩm tuyền, tiền mã hậu pháo, thiên địa xa.
- Bắt quân đơn giản 4
Sức tính - Đòn phối hợp 4: Song mã ẩm tuyền, tiền mã hậu pháo, thiên địa xa.
- Bắt quân đơn giản 4
02-11-2018 (2-4) 28-11-2018 (2-4) 17h30 --> 19h00 Bùi Văn Hiếu
2ST4_B1 - Đòn phối hợp 4: Song mã ẩm tuyền, tiền mã hậu pháo, thiên địa xa.
- Bắt quân đơn giản 4
Sức tính - Đòn phối hợp 4: Song mã ẩm tuyền, tiền mã hậu pháo, thiên địa xa.
- Bắt quân đơn giản 4
01-11-2018 (3-5) 29-11-2018 (3-5) 17h30 --> 19h00 Nguyễn Thị Nhật Thực
2ST4_A2 - Đòn phối hợp 4: Song mã ẩm tuyền, tiền mã hậu pháo, thiên địa xa.
- Bắt quân đơn giản 4
Sức tính - Đòn phối hợp 4: Song mã ẩm tuyền, tiền mã hậu pháo, thiên địa xa.
- Bắt quân đơn giản 4
02-11-2018 (2-4) 28-11-2018 (2-4) 19h00 --> 20h30 Trần Thế Hùng
2ST4_B2 - Đòn phối hợp 4: Song mã ẩm tuyền, tiền mã hậu pháo, thiên địa xa.
- Bắt quân đơn giản 4
Sức tính - Đòn phối hợp 4: Song mã ẩm tuyền, tiền mã hậu pháo, thiên địa xa.
- Bắt quân đơn giản 4
01-11-2018 (3-5) 29-11-2018 (3-5) 19h00 --> 20h30 Trần Thế Hùng
2ST4_S3 - Đòn phối hợp 4: Song mã ẩm tuyền, tiền mã hậu pháo, thiên địa xa.
- Bắt quân đơn giản 4
Sức tính - Đòn phối hợp 4: Song mã ẩm tuyền, tiền mã hậu pháo, thiên địa xa.
- Bắt quân đơn giản 4
3-11-2018 (7,CN) 25-11-2018 (7,CN) 08h30 --> 10h00 Nguyễn Thị Nhật Thực
Lớp 3: Tàn cuộc
Học phí: 400.000 đồng/1 khóa/1 tháng
3TA1_A1 - Chốt
- Mã
- Pháo
- Xe
- 1 Mã 1 Chốt
- 1 Pháo 1 Chốt
Tàn cuộc - Chốt
- Mã
- Pháo
- Xe
- 1 Mã 1 Chốt
- 1 Pháo 1 Chốt
02-11-2018 (2-4) 28-11-2018 (2-4) 17h30 --> 19h00 Bùi Văn Hiếu
3TA1_B1 - Chốt
- Mã
- Pháo
- Xe
- 1 Mã 1 Chốt
- 1 Pháo 1 Chốt
Tàn cuộc - Chốt
- Mã
- Pháo
- Xe
- 1 Mã 1 Chốt
- 1 Pháo 1 Chốt
01-11-2018 (3-5) 29-11-2018 (3-5) 17h30 --> 19h00 Trần Thế Hùng
3TA1_A2 - Chốt
- Mã
- Pháo
- Xe
- 1 Mã 1 Chốt
- 1 Pháo 1 Chốt
Tàn cuộc - Chốt
- Mã
- Pháo
- Xe
- 1 Mã 1 Chốt
- 1 Pháo 1 Chốt
02-11-2018 (2-4) 28-11-2018 (2-4) 19h00 --> 20h30 Trần Thế Hùng
3TA1_B2 - Chốt
- Mã
- Pháo
- Xe
- 1 Mã 1 Chốt
- 1 Pháo 1 Chốt
Tàn cuộc - Chốt
- Mã
- Pháo
- Xe
- 1 Mã 1 Chốt
- 1 Pháo 1 Chốt
01-11-2018 (3-5) 29-11-2018 (3-5) 19h00 --> 20h30 Trần Thế Hùng
3TA1_S3 - Chốt
- Mã
- Pháo
- Xe
- 1 Mã 1 Chốt
- 1 Pháo 1 Chốt
Tàn cuộc - Chốt
- Mã
- Pháo
- Xe
- 1 Mã 1 Chốt
- 1 Pháo 1 Chốt
3-11-2018 (7,CN) 25-11-2018 (7,CN) 08h30 --> 10h00 Trần Thế Hùng
Lớp 4: Khai cuộc bên hậu
Học phí: 400.000 đồng/1 khóa/1 tháng
4KH1_A1 - Trung pháo tam binh biên mã đối bình phong mã tam binh hữu biên binh (1)
Khai cuộc cho bên hậu - Trung pháo tam binh biên mã đối bình phong mã tam binh hữu biên binh (1)
02-11-2018 (2-4) 28-11-2018 (2-4) 17h30 --> 19h00 Trần Thế Hùng
4KH1_B1 - Trung pháo tam binh biên mã đối bình phong mã tam binh hữu biên binh (1)
Khai cuộc cho bên hậu - Trung pháo tam binh biên mã đối bình phong mã tam binh hữu biên binh (1)
01-11-2018 (3-5) 29-11-2018 (3-5) 17h30 --> 19h00 Bùi Văn Hiếu
4KH1_A2 - Trung pháo tam binh biên mã đối bình phong mã tam binh hữu biên binh (1)
Khai cuộc cho bên hậu - Trung pháo tam binh biên mã đối bình phong mã tam binh hữu biên binh (1)
02-11-2018 (2-4) 28-11-2018 (2-4) 19h00 --> 20h30 Trần Thế Hùng
4KH1_B2 - Trung pháo tam binh biên mã đối bình phong mã tam binh hữu biên binh (1)
Khai cuộc cho bên hậu - Trung pháo tam binh biên mã đối bình phong mã tam binh hữu biên binh (1)
01-11-2018 (3-5) 29-11-2018 (3-5) 19h00 --> 20h30 Trần Thế Hùng
4KH1_S3 - Trung pháo tam binh biên mã đối bình phong mã tam binh hữu biên binh (1)
Khai cuộc cho bên hậu - Trung pháo tam binh biên mã đối bình phong mã tam binh hữu biên binh (1)
3-11-2018 (7,CN) 25-11-2018 (7,CN) 08h30 --> 10h00 Trần Thế Hùng


Chọn khóa học:
Hệ chuyên luyện
Học phí: 600.000 đồng/1 khóa/1 tháng
Mã lớp Huấn luyện viên Ngày khai giảng Ngày kết thúc Giờ học
CL1_A1 Bùi Văn Hiếu 02-11-2018 (2-4) 28-11-2018 (2-4) 17h30 --> 19h00
CL1_B1 Bùi Văn Hiếu 01-11-2018 (3-5) 29-11-2018 (3-5) 17h30 --> 19h00
CL1_A2 Bùi Văn Hiếu 02-11-2018 (2-4) 28-11-2018 (2-4) 19h00 --> 20h30
CL1_B2 Bùi Văn Hiếu 01-11-2018 (3-5) 29-11-2018 (3-5) 19h00 --> 20h30
CL1_S3 Bùi Văn Hiếu 3-11-2018 (7,CN) 25-11-2018 (7,CN) 08h30 --> 10h00
CL3_A1 Trần Thế Hùng 02-11-2018 (2-4) 28-11-2018 (2-4) 17h30 --> 19h00
CL3_B1 Trần Thế Hùng 01-11-2018 (3-5) 29-11-2018 (3-5) 17h30 --> 19h00
CL3_A2 Trần Thế Hùng 02-11-2018 (2-4) 28-11-2018 (2-4) 19h00 --> 20h30
CL3_B2 Trần Thế Hùng 01-11-2018 (3-5) 29-11-2018 (3-5) 19h00 --> 20h30
CL3_S3 Trần Thế Hùng 3-11-2018 (7,CN) 25-11-2018 (7,CN) 08h30 --> 10h00


Chọn tháng học:
Hệ chuyên đề
Học phí: 400.000 đồng/1 khóa/1 tháng
Mã lớp Loại nội dung Ngày khai giảng Ngày kết thúc Giờ học
KH1_CA - Ngũ cửu pháo thất binh đối bình phong mã thất binh bình pháo đổi xe
Khai cuộc cho bên hậu - Ngũ cửu pháo thất binh đối bình phong mã thất binh bình pháo đổi xe
09-06-2018 (Thứ bảy) 30-06-2018 (Thứ bảy) 13h30 --> 16h30
Untitled Document