Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Lịch khai giảng
Chọn khóa học:
Hệ phổ thông
Mã lớp Loại nội dung Ngày khai giảng Ngày kết thúc Giờ học Huấn luyện viên
Lớp 1: Nhập môn
Học phí: 400.000 đồng/1 khóa/1 tháng
1NM2_A1 - Đánh bí 1 nước
Nhập môn - Đánh bí 1 nước
03-05-2021 (2-4) 26-05-2021 (2-4) 17h30 --> 19h00 Trần Thế Hùng
1NM2_B1 - Đánh bí 1 nước
Nhập môn - Đánh bí 1 nước
04-05-2021 (3-5) 27-05-2021 (3-5) 17h30 --> 19h00 Đào Anh Duy
1NM2_S3 - Đánh bí 1 nước
Nhập môn - Đánh bí 1 nước
1-5-2021 (7,CN) 30-5-2021 (7,CN) 08h30 --> 10h00 Bùi Văn Hiếu
Lớp 2: Sức tính
Học phí: 400.000 đồng/1 khóa/1 tháng
2ST2_A1 - Đòn phối hợp 2: Pháo đầu, pháo giác, pháo huyền khống.
- Bắt quân đơn giản 2
Sức tính - Đòn phối hợp 2: Pháo đầu, pháo giác, pháo huyền khống.
- Bắt quân đơn giản 2
03-05-2021 (2-4) 26-05-2021 (2-4) 17h30 --> 19h00 Trần Thế Hùng
2ST2_B1 - Đòn phối hợp 2: Pháo đầu, pháo giác, pháo huyền khống.
- Bắt quân đơn giản 2
Sức tính - Đòn phối hợp 2: Pháo đầu, pháo giác, pháo huyền khống.
- Bắt quân đơn giản 2
04-05-2021 (3-5) 27-05-2021 (3-5) 17h30 --> 19h00 Đào Anh Duy
2ST2_S3 - Đòn phối hợp 2: Pháo đầu, pháo giác, pháo huyền khống.
- Bắt quân đơn giản 2
Sức tính - Đòn phối hợp 2: Pháo đầu, pháo giác, pháo huyền khống.
- Bắt quân đơn giản 2
1-5-2021 (7,CN) 30-5-2021 (7,CN) 08h30 --> 10h00 Bùi Văn Hiếu
Lớp 3: Khai cuộc căn bản
Học phí: 400.000 đồng/1 khóa/1 tháng
3KC1_A1 - Trung pháo đối bình phong mã
- Thuận pháo
Khai cuộc - Trung pháo đối bình phong mã
- Thuận pháo
03-05-2021 (2-4) 26-05-2021 (2-4) 17h30 --> 19h00 Trần Thế Hùng
3KC1_B1 - Trung pháo đối bình phong mã
- Thuận pháo
Khai cuộc - Trung pháo đối bình phong mã
- Thuận pháo
04-05-2021 (3-5) 27-05-2021 (3-5) 17h30 --> 19h00 Bùi Văn Hiếu
3KC1_S3 - Trung pháo đối bình phong mã
- Thuận pháo
Khai cuộc - Trung pháo đối bình phong mã
- Thuận pháo
1-5-2021 (7,CN) 30-5-2021 (7,CN) 08h30 --> 10h00 Trần Thế Hùng
Lớp 4: Khai cuộc bên tiên
Học phí: 400.000 đồng/1 khóa/1 tháng
4KT4_A1 - Thuận pháo hữu pháo quá hà
Khai cuộc cho bên tiên - Thuận pháo hữu pháo quá hà
03-05-2021 (2-4) 26-05-2021 (2-4) 17h30 --> 19h00 Trần Thế Hùng
4KT4_B1 - Thuận pháo hữu pháo quá hà
Khai cuộc cho bên tiên - Thuận pháo hữu pháo quá hà
04-05-2021 (3-5) 27-05-2021 (3-5) 17h30 --> 19h00 Trần Thế Hùng
4KT4_S3 - Thuận pháo hữu pháo quá hà
Khai cuộc cho bên tiên - Thuận pháo hữu pháo quá hà
1-5-2021 (7,CN) 30-5-2021 (7,CN) 08h30 --> 10h00 Trần Thế Hùng


Chọn khóa học:
Hệ chuyên luyện
Học phí: 600.000 đồng/1 khóa/1 tháng
Mã lớp Huấn luyện viên Ngày khai giảng Ngày kết thúc Giờ học
CL1_A1 Bùi Văn Hiếu 03-05-2021 (2-4) 26-05-2021 (2-4) 17h30 --> 19h00
CL1_B1 Bùi Văn Hiếu 04-05-2021 (3-5) 27-05-2021 (3-5) 17h30 --> 19h00
CL1_S3 Bùi Văn Hiếu 1-5-2021 (7,CN) 30-5-2021 (7,CN) 08h30 --> 10h00
ON1_S3 Bùi Văn Hiếu 1-5-2021 (7,CN) 30-5-2021 (7,CN) 08h30 --> 10h00
CL3_A1 Trần Thế Hùng 03-05-2021 (2-4) 26-05-2021 (2-4) 17h30 --> 19h00
CL3_B1 Trần Thế Hùng 04-05-2021 (3-5) 27-05-2021 (3-5) 17h30 --> 19h00
CL3_S3 Trần Thế Hùng 1-5-2021 (7,CN) 30-5-2021 (7,CN) 08h30 --> 10h00
ON3_S3 Trần Thế Hùng 1-5-2021 (7,CN) 30-5-2021 (7,CN) 08h30 --> 10h00


Chọn tháng học:
Hệ chuyên đề
Học phí: 600.000 đồng/1 khóa/1 tháng
Mã lớp Loại nội dung Ngày khai giảng Ngày kết thúc Giờ học
TA4_TA - Tàn cuộc đơn xe
Tàn cuộc - Tàn cuộc đơn xe
01-06-2020 (Thứ 2-4) 29-06-2020 (Thứ 2-4) 20h30 --> 22h00
Untitled Document