Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Lịch khai giảng
Chọn khóa học:
Hệ phổ thông
Mã lớp Loại nội dung Ngày khai giảng Ngày kết thúc Giờ học Huấn luyện viên
Lớp 1: Nhập môn
Học phí: 400.000 đồng/1 khóa/1 tháng
1NM2_A1 - Đánh bí 1 nước
Nhập môn - Đánh bí 1 nước
04-03-2019 (2-4) 27-03-2019 (2-4) 17h30 --> 19h00 Bùi Văn Hiếu
1NM2_B1 - Đánh bí 1 nước
Nhập môn - Đánh bí 1 nước
05-03-2019 (3-5) 28-03-2019 (3-5) 17h30 --> 19h00 Bùi Văn Hiếu
1NM2_S3 - Đánh bí 1 nước
Nhập môn - Đánh bí 1 nước
2-3-2019 (7,CN) 31-3-2019 (7,CN) 08h30 --> 10h00 Bùi Văn Hiếu
Lớp 2: Sức tính
Học phí: 400.000 đồng/1 khóa/1 tháng
2ST4_A1 - Đòn phối hợp 4: Song mã ẩm tuyền, tiền mã hậu pháo, thiên địa xa.
- Bắt quân đơn giản 4
Sức tính - Đòn phối hợp 4: Song mã ẩm tuyền, tiền mã hậu pháo, thiên địa xa.
- Bắt quân đơn giản 4
04-03-2019 (2-4) 27-03-2019 (2-4) 17h30 --> 19h00 Bùi Văn Hiếu
2ST4_B1 - Đòn phối hợp 4: Song mã ẩm tuyền, tiền mã hậu pháo, thiên địa xa.
- Bắt quân đơn giản 4
Sức tính - Đòn phối hợp 4: Song mã ẩm tuyền, tiền mã hậu pháo, thiên địa xa.
- Bắt quân đơn giản 4
05-03-2019 (3-5) 28-03-2019 (3-5) 17h30 --> 19h00 Bùi Văn Hiếu
2ST4_S3 - Đòn phối hợp 4: Song mã ẩm tuyền, tiền mã hậu pháo, thiên địa xa.
- Bắt quân đơn giản 4
Sức tính - Đòn phối hợp 4: Song mã ẩm tuyền, tiền mã hậu pháo, thiên địa xa.
- Bắt quân đơn giản 4
2-3-2019 (7,CN) 31-3-2019 (7,CN) 08h30 --> 10h00 Bùi Văn Hiếu
Lớp 3: Trung cuộc
Học phí: 400.000 đồng/1 khóa/1 tháng
3TR1_A1 - Giá trị các loại quân
- Phương pháp tính cờ ( cơ bản )
- Luật cờ ( Cơ bản )
- Mục tiêu nước cờ
Trung cuộc - Giá trị các loại quân
- Phương pháp tính cờ ( cơ bản )
- Luật cờ ( Cơ bản )
- Mục tiêu nước cờ
04-03-2019 (2-4) 27-03-2019 (2-4) 17h30 --> 19h00 Trần Thế Hùng
3TR1_B1 - Giá trị các loại quân
- Phương pháp tính cờ ( cơ bản )
- Luật cờ ( Cơ bản )
- Mục tiêu nước cờ
Trung cuộc - Giá trị các loại quân
- Phương pháp tính cờ ( cơ bản )
- Luật cờ ( Cơ bản )
- Mục tiêu nước cờ
05-03-2019 (3-5) 28-03-2019 (3-5) 17h30 --> 19h00 Trần Thế Hùng
3TR1_S3 - Giá trị các loại quân
- Phương pháp tính cờ ( cơ bản )
- Luật cờ ( Cơ bản )
- Mục tiêu nước cờ
Trung cuộc - Giá trị các loại quân
- Phương pháp tính cờ ( cơ bản )
- Luật cờ ( Cơ bản )
- Mục tiêu nước cờ
2-3-2019 (7,CN) 31-3-2019 (7,CN) 08h30 --> 10h00 Trần Thế Hùng
Lớp 4: Trung cuộc
Học phí: 400.000 đồng/1 khóa/1 tháng
4TR1_A1 - Giới thiệu kỹ thuật 1: Nước chĩa, nước rút, nước chặn, nước mở, dẫn nhập.
Trung cuộc - Giới thiệu kỹ thuật 1: Nước chĩa, nước rút, nước chặn, nước mở, dẫn nhập.
04-03-2019 (2-4) 27-03-2019 (2-4) 17h30 --> 19h00 Trần Thế Hùng
4TR1_B1 - Giới thiệu kỹ thuật 1: Nước chĩa, nước rút, nước chặn, nước mở, dẫn nhập.
Trung cuộc - Giới thiệu kỹ thuật 1: Nước chĩa, nước rút, nước chặn, nước mở, dẫn nhập.
05-03-2019 (3-5) 28-03-2019 (3-5) 17h30 --> 19h00 Trần Thế Hùng
4TR1_S3 - Giới thiệu kỹ thuật 1: Nước chĩa, nước rút, nước chặn, nước mở, dẫn nhập.
Trung cuộc - Giới thiệu kỹ thuật 1: Nước chĩa, nước rút, nước chặn, nước mở, dẫn nhập.
2-3-2019 (7,CN) 31-3-2019 (7,CN) 08h30 --> 10h00 Trần Thế Hùng


Chọn khóa học:
Hệ chuyên luyện
Học phí: 600.000 đồng/1 khóa/1 tháng
Mã lớp Huấn luyện viên Ngày khai giảng Ngày kết thúc Giờ học
CL1_A1 Bùi Văn Hiếu 04-03-2019 (2-4) 27-03-2019 (2-4) 17h30 --> 19h00
CL1_B1 Bùi Văn Hiếu 05-03-2019 (3-5) 28-03-2019 (3-5) 17h30 --> 19h00
CL1_S3 Bùi Văn Hiếu 2-3-2019 (7,CN) 31-3-2019 (7,CN) 08h30 --> 10h00
CL3_A1 Trần Thế Hùng 04-03-2019 (2-4) 27-03-2019 (2-4) 17h30 --> 19h00
CL3_B1 Trần Thế Hùng 05-03-2019 (3-5) 28-03-2019 (3-5) 17h30 --> 19h00
CL3_S3 Trần Thế Hùng 2-3-2019 (7,CN) 31-3-2019 (7,CN) 08h30 --> 10h00


Chọn tháng học:
Hệ chuyên đề
Học phí: 400.000 đồng/1 khóa/1 tháng
Mã lớp Loại nội dung Ngày khai giảng Ngày kết thúc Giờ học
KH1_CA - Ngũ cửu pháo thất binh đối bình phong mã thất binh bình pháo đổi xe
Khai cuộc cho bên hậu - Ngũ cửu pháo thất binh đối bình phong mã thất binh bình pháo đổi xe
09-06-2018 (Thứ bảy) 30-06-2018 (Thứ bảy) 13h30 --> 16h30
Untitled Document