Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Lịch khai giảng
Chọn khóa học:
Hệ phổ thông
Mã lớp Loại nội dung Ngày khai giảng Ngày kết thúc Giờ học Huấn luyện viên
Lớp 1: Nhập môn
Học phí: 400.000 đồng/1 khóa/1 tháng
1NM2_A1 - Đánh bí 1 nước
Nhập môn - Đánh bí 1 nước
02-01-2019 (2-4) 30-01-2019 (2-4) 17h30 --> 19h00 Bùi Văn Hiếu
1NM2_B1 - Đánh bí 1 nước
Nhập môn - Đánh bí 1 nước
03-01-2019 (3-5) 31-01-2019 (3-5) 17h30 --> 19h00 Bùi Văn Hiếu
1NM2_A2 - Đánh bí 1 nước
Nhập môn - Đánh bí 1 nước
02-01-2019 (2-4) 30-01-2019 (2-4) 19h00 --> 20h30 Trần Thế Hùng
1NM2_B2 - Đánh bí 1 nước
Nhập môn - Đánh bí 1 nước
03-01-2019 (3-5) 31-01-2019 (3-5) 19h00 --> 20h30 Trần Thế Hùng
1NM2_S3 - Đánh bí 1 nước
Nhập môn - Đánh bí 1 nước
5-1-2019 (7,CN) 27-1-2019 (7,CN) 08h30 --> 10h00 Bùi Văn Hiếu
Lớp 2: Sức tính
Học phí: 400.000 đồng/1 khóa/1 tháng
2ST2_A1 - Đòn phối hợp 2: Pháo đầu, pháo giác, pháo huyền khống.
- Bắt quân đơn giản 2
Sức tính - Đòn phối hợp 2: Pháo đầu, pháo giác, pháo huyền khống.
- Bắt quân đơn giản 2
02-01-2019 (2-4) 30-01-2019 (2-4) 17h30 --> 19h00 Bùi Văn Hiếu
2ST2_B1 - Đòn phối hợp 2: Pháo đầu, pháo giác, pháo huyền khống.
- Bắt quân đơn giản 2
Sức tính - Đòn phối hợp 2: Pháo đầu, pháo giác, pháo huyền khống.
- Bắt quân đơn giản 2
03-01-2019 (3-5) 31-01-2019 (3-5) 17h30 --> 19h00 Bùi Văn Hiếu
2ST2_A2 - Đòn phối hợp 2: Pháo đầu, pháo giác, pháo huyền khống.
- Bắt quân đơn giản 2
Sức tính - Đòn phối hợp 2: Pháo đầu, pháo giác, pháo huyền khống.
- Bắt quân đơn giản 2
02-01-2019 (2-4) 30-01-2019 (2-4) 19h00 --> 20h30 Trần Thế Hùng
2ST2_B2 - Đòn phối hợp 2: Pháo đầu, pháo giác, pháo huyền khống.
- Bắt quân đơn giản 2
Sức tính - Đòn phối hợp 2: Pháo đầu, pháo giác, pháo huyền khống.
- Bắt quân đơn giản 2
03-01-2019 (3-5) 31-01-2019 (3-5) 19h00 --> 20h30 Trần Thế Hùng
2ST2_S3 - Đòn phối hợp 2: Pháo đầu, pháo giác, pháo huyền khống.
- Bắt quân đơn giản 2
Sức tính - Đòn phối hợp 2: Pháo đầu, pháo giác, pháo huyền khống.
- Bắt quân đơn giản 2
5-1-2019 (7,CN) 27-1-2019 (7,CN) 08h30 --> 10h00 Bùi Văn Hiếu
Lớp 3: Khai cuộc căn bản
Học phí: 400.000 đồng/1 khóa/1 tháng
3KC1_A1 - Trung pháo đối bình phong mã
- Thuận pháo
Khai cuộc - Trung pháo đối bình phong mã
- Thuận pháo
02-01-2019 (2-4) 30-01-2019 (2-4) 17h30 --> 19h00 Trần Thế Hùng
3KC1_B1 - Trung pháo đối bình phong mã
- Thuận pháo
Khai cuộc - Trung pháo đối bình phong mã
- Thuận pháo
03-01-2019 (3-5) 31-01-2019 (3-5) 17h30 --> 19h00 Trần Thế Hùng
3KC1_A2 - Trung pháo đối bình phong mã
- Thuận pháo
Khai cuộc - Trung pháo đối bình phong mã
- Thuận pháo
02-01-2019 (2-4) 30-01-2019 (2-4) 19h00 --> 20h30 Trần Thế Hùng
3KC1_B2 - Trung pháo đối bình phong mã
- Thuận pháo
Khai cuộc - Trung pháo đối bình phong mã
- Thuận pháo
03-01-2019 (3-5) 31-01-2019 (3-5) 19h00 --> 20h30 Trần Thế Hùng
3KC1_S3 - Trung pháo đối bình phong mã
- Thuận pháo
Khai cuộc - Trung pháo đối bình phong mã
- Thuận pháo
5-1-2019 (7,CN) 27-1-2019 (7,CN) 08h30 --> 10h00 Trần Thế Hùng
Lớp 4: Khai cuộc bên hậu
Học phí: 400.000 đồng/1 khóa/1 tháng
4KH3_A1 - Trung pháo song đội hoành xa đối bình phong mã lưỡng đầu xà
Khai cuộc cho bên hậu - Trung pháo song đội hoành xa đối bình phong mã lưỡng đầu xà
02-01-2019 (2-4) 30-01-2019 (2-4) 17h30 --> 19h00 Trần Thế Hùng
4KH3_B1 - Trung pháo song đội hoành xa đối bình phong mã lưỡng đầu xà
Khai cuộc cho bên hậu - Trung pháo song đội hoành xa đối bình phong mã lưỡng đầu xà
03-01-2019 (3-5) 31-01-2019 (3-5) 17h30 --> 19h00 Trần Thế Hùng
4KH3_A2 - Trung pháo song đội hoành xa đối bình phong mã lưỡng đầu xà
Khai cuộc cho bên hậu - Trung pháo song đội hoành xa đối bình phong mã lưỡng đầu xà
02-01-2019 (2-4) 30-01-2019 (2-4) 19h00 --> 20h30 Trần Thế Hùng
4KH3_B2 - Trung pháo song đội hoành xa đối bình phong mã lưỡng đầu xà
Khai cuộc cho bên hậu - Trung pháo song đội hoành xa đối bình phong mã lưỡng đầu xà
03-01-2019 (3-5) 31-01-2019 (3-5) 19h00 --> 20h30 Trần Thế Hùng
4KH3_S3 - Trung pháo song đội hoành xa đối bình phong mã lưỡng đầu xà
Khai cuộc cho bên hậu - Trung pháo song đội hoành xa đối bình phong mã lưỡng đầu xà
5-1-2019 (7,CN) 27-1-2019 (7,CN) 08h30 --> 10h00 Trần Thế Hùng


Chọn khóa học:
Hệ chuyên luyện
Học phí: 600.000 đồng/1 khóa/1 tháng
Mã lớp Huấn luyện viên Ngày khai giảng Ngày kết thúc Giờ học
CL1_A1 Bùi Văn Hiếu 02-01-2019 (2-4) 30-01-2019 (2-4) 17h30 --> 19h00
CL1_B1 Bùi Văn Hiếu 03-01-2019 (3-5) 31-01-2019 (3-5) 17h30 --> 19h00
CL1_A2 Bùi Văn Hiếu 02-01-2019 (2-4) 30-01-2019 (2-4) 19h00 --> 20h30
CL1_B2 Bùi Văn Hiếu 03-01-2019 (3-5) 31-01-2019 (3-5) 19h00 --> 20h30
CL1_S3 Bùi Văn Hiếu 5-1-2019 (7,CN) 27-1-2019 (7,CN) 08h30 --> 10h00
CL3_A1 Trần Thế Hùng 02-01-2019 (2-4) 30-01-2019 (2-4) 17h30 --> 19h00
CL3_B1 Trần Thế Hùng 03-01-2019 (3-5) 31-01-2019 (3-5) 17h30 --> 19h00
CL3_A2 Trần Thế Hùng 02-01-2019 (2-4) 30-01-2019 (2-4) 19h00 --> 20h30
CL3_B2 Trần Thế Hùng 03-01-2019 (3-5) 31-01-2019 (3-5) 19h00 --> 20h30
CL3_S3 Trần Thế Hùng 5-1-2019 (7,CN) 27-1-2019 (7,CN) 08h30 --> 10h00


Chọn tháng học:
Hệ chuyên đề
Học phí: 400.000 đồng/1 khóa/1 tháng
Mã lớp Loại nội dung Ngày khai giảng Ngày kết thúc Giờ học
KH1_CA - Ngũ cửu pháo thất binh đối bình phong mã thất binh bình pháo đổi xe
Khai cuộc cho bên hậu - Ngũ cửu pháo thất binh đối bình phong mã thất binh bình pháo đổi xe
09-06-2018 (Thứ bảy) 30-06-2018 (Thứ bảy) 13h30 --> 16h30
Untitled Document