Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Lịch khai giảng
Chọn khóa học:
Hệ phổ thông
Mã lớp Loại nội dung Ngày khai giảng Ngày kết thúc Giờ học Huấn luyện viên
Lớp 1: Nhập môn
Học phí: 400.000 đồng/1 khóa/1 tháng
1NM2_A1 - Đánh bí 1 nước
Nhập môn - Đánh bí 1 nước
03-09-2018 (2-4) 26-09-2018 (2-4) 17h30 --> 19h00 Bùi Văn Hiếu
1NM2_B1 - Đánh bí 1 nước
Nhập môn - Đánh bí 1 nước
04-09-2018 (3-5) 27-09-2018 (3-5) 17h30 --> 19h00 Nguyễn Thị Nhật Thực
1NM2_A2 - Đánh bí 1 nước
Nhập môn - Đánh bí 1 nước
03-09-2018 (2-4) 26-09-2018 (2-4) 19h00 --> 20h30 Trần Thế Hùng
1NM1_B2 - Nhập môn
Nhập môn - Nhập môn
04-09-2018 (3-5) 27-09-2018 (3-5) 19h00 --> 20h30 Trần Thế Hùng
1NM2_S3 - Đánh bí 1 nước
Nhập môn - Đánh bí 1 nước
1-9-2018 (7,CN) 30-9-2018 (7,CN) 08h30 --> 10h00 Nguyễn Thị Nhật Thực
Lớp 2: Sức tính
Học phí: 400.000 đồng/1 khóa/1 tháng
2ST2_A1 - Đòn phối hợp 2: Pháo đầu, pháo giác, pháo huyền khống.
- Bắt quân đơn giản 2
Sức tính - Đòn phối hợp 2: Pháo đầu, pháo giác, pháo huyền khống.
- Bắt quân đơn giản 2
03-09-2018 (2-4) 26-09-2018 (2-4) 17h30 --> 19h00 Bùi Văn Hiếu
2ST2_B1 - Đòn phối hợp 2: Pháo đầu, pháo giác, pháo huyền khống.
- Bắt quân đơn giản 2
Sức tính - Đòn phối hợp 2: Pháo đầu, pháo giác, pháo huyền khống.
- Bắt quân đơn giản 2
04-09-2018 (3-5) 27-09-2018 (3-5) 17h30 --> 19h00 Nguyễn Thị Nhật Thực
2ST2_A2 - Đòn phối hợp 2: Pháo đầu, pháo giác, pháo huyền khống.
- Bắt quân đơn giản 2
Sức tính - Đòn phối hợp 2: Pháo đầu, pháo giác, pháo huyền khống.
- Bắt quân đơn giản 2
03-09-2018 (2-4) 26-09-2018 (2-4) 19h00 --> 20h30 Trần Thế Hùng
2ST2_B2 - Đòn phối hợp 2: Pháo đầu, pháo giác, pháo huyền khống.
- Bắt quân đơn giản 2
Sức tính - Đòn phối hợp 2: Pháo đầu, pháo giác, pháo huyền khống.
- Bắt quân đơn giản 2
04-09-2018 (3-5) 27-09-2018 (3-5) 19h00 --> 20h30 Trần Thế Hùng
2ST2_S3 - Đòn phối hợp 2: Pháo đầu, pháo giác, pháo huyền khống.
- Bắt quân đơn giản 2
Sức tính - Đòn phối hợp 2: Pháo đầu, pháo giác, pháo huyền khống.
- Bắt quân đơn giản 2
1-9-2018 (7,CN) 30-9-2018 (7,CN) 08h30 --> 10h00 Nguyễn Thị Nhật Thực
Lớp 3: Trung cuộc
Học phí: 400.000 đồng/1 khóa/1 tháng
3TR1_A1 - Giá trị các loại quân
- Phương pháp tính cờ ( cơ bản )
- Luật cờ ( Cơ bản )
- Mục tiêu nước cờ
Trung cuộc - Giá trị các loại quân
- Phương pháp tính cờ ( cơ bản )
- Luật cờ ( Cơ bản )
- Mục tiêu nước cờ
03-09-2018 (2-4) 26-09-2018 (2-4) 17h30 --> 19h00 Bùi Văn Hiếu
3TR1_B1 - Giá trị các loại quân
- Phương pháp tính cờ ( cơ bản )
- Luật cờ ( Cơ bản )
- Mục tiêu nước cờ
Trung cuộc - Giá trị các loại quân
- Phương pháp tính cờ ( cơ bản )
- Luật cờ ( Cơ bản )
- Mục tiêu nước cờ
04-09-2018 (3-5) 27-09-2018 (3-5) 17h30 --> 19h00 Trần Thế Hùng
3TR1_A2 - Giá trị các loại quân
- Phương pháp tính cờ ( cơ bản )
- Luật cờ ( Cơ bản )
- Mục tiêu nước cờ
Trung cuộc - Giá trị các loại quân
- Phương pháp tính cờ ( cơ bản )
- Luật cờ ( Cơ bản )
- Mục tiêu nước cờ
03-09-2018 (2-4) 26-09-2018 (2-4) 19h00 --> 20h30 Trần Thế Hùng
3TR1_B2 - Giá trị các loại quân
- Phương pháp tính cờ ( cơ bản )
- Luật cờ ( Cơ bản )
- Mục tiêu nước cờ
Trung cuộc - Giá trị các loại quân
- Phương pháp tính cờ ( cơ bản )
- Luật cờ ( Cơ bản )
- Mục tiêu nước cờ
04-09-2018 (3-5) 27-09-2018 (3-5) 19h00 --> 20h30 Trần Thế Hùng
3TR1_S3 - Giá trị các loại quân
- Phương pháp tính cờ ( cơ bản )
- Luật cờ ( Cơ bản )
- Mục tiêu nước cờ
Trung cuộc - Giá trị các loại quân
- Phương pháp tính cờ ( cơ bản )
- Luật cờ ( Cơ bản )
- Mục tiêu nước cờ
1-9-2018 (7,CN) 30-9-2018 (7,CN) 08h30 --> 10h00 Trần Thế Hùng
Lớp 4: Tàn cuộc
Học phí: 400.000 đồng/1 khóa/1 tháng
4TA2_A1 - 1 Chốt: 1 Sĩ
- 2 Chốt: 1 Sĩ 1 Tượng
- 3 Chốt: Sĩ tượng toàn
- 1 Xe: Sĩ tượng toàn
Tàn cuộc - 1 Chốt: 1 Sĩ
- 2 Chốt: 1 Sĩ 1 Tượng
- 3 Chốt: Sĩ tượng toàn
- 1 Xe: Sĩ tượng toàn
03-09-2018 (2-4) 26-09-2018 (2-4) 17h30 --> 19h00 Trần Thế Hùng
4TA2_B1 - 1 Chốt: 1 Sĩ
- 2 Chốt: 1 Sĩ 1 Tượng
- 3 Chốt: Sĩ tượng toàn
- 1 Xe: Sĩ tượng toàn
Tàn cuộc - 1 Chốt: 1 Sĩ
- 2 Chốt: 1 Sĩ 1 Tượng
- 3 Chốt: Sĩ tượng toàn
- 1 Xe: Sĩ tượng toàn
04-09-2018 (3-5) 27-09-2018 (3-5) 17h30 --> 19h00 Bùi Văn Hiếu
4TA2_A2 - 1 Chốt: 1 Sĩ
- 2 Chốt: 1 Sĩ 1 Tượng
- 3 Chốt: Sĩ tượng toàn
- 1 Xe: Sĩ tượng toàn
Tàn cuộc - 1 Chốt: 1 Sĩ
- 2 Chốt: 1 Sĩ 1 Tượng
- 3 Chốt: Sĩ tượng toàn
- 1 Xe: Sĩ tượng toàn
03-09-2018 (2-4) 26-09-2018 (2-4) 19h00 --> 20h30 Trần Thế Hùng
4TA2_B2 - 1 Chốt: 1 Sĩ
- 2 Chốt: 1 Sĩ 1 Tượng
- 3 Chốt: Sĩ tượng toàn
- 1 Xe: Sĩ tượng toàn
Tàn cuộc - 1 Chốt: 1 Sĩ
- 2 Chốt: 1 Sĩ 1 Tượng
- 3 Chốt: Sĩ tượng toàn
- 1 Xe: Sĩ tượng toàn
04-09-2018 (3-5) 27-09-2018 (3-5) 19h00 --> 20h30 Trần Thế Hùng
4TA2_S3 - 1 Chốt: 1 Sĩ
- 2 Chốt: 1 Sĩ 1 Tượng
- 3 Chốt: Sĩ tượng toàn
- 1 Xe: Sĩ tượng toàn
Tàn cuộc - 1 Chốt: 1 Sĩ
- 2 Chốt: 1 Sĩ 1 Tượng
- 3 Chốt: Sĩ tượng toàn
- 1 Xe: Sĩ tượng toàn
1-9-2018 (7,CN) 30-9-2018 (7,CN) 08h30 --> 10h00 Trần Thế Hùng


Chọn khóa học:
Hệ chuyên luyện
Học phí: 600.000 đồng/1 khóa/1 tháng
Mã lớp Huấn luyện viên Ngày khai giảng Ngày kết thúc Giờ học
CL1_A1 Bùi Văn Hiếu 03-09-2018 (2-4) 26-09-2018 (2-4) 17h30 --> 19h00
CL1_B1 Bùi Văn Hiếu 04-09-2018 (3-5) 27-09-2018 (3-5) 17h30 --> 19h00
CL1_A2 Bùi Văn Hiếu 03-09-2018 (2-4) 26-09-2018 (2-4) 19h00 --> 20h30
CL1_B2 Bùi Văn Hiếu 04-09-2018 (3-5) 27-09-2018 (3-5) 19h00 --> 20h30
CL1_S3 Bùi Văn Hiếu 1-9-2018 (7,CN) 30-9-2018 (7,CN) 08h30 --> 10h00
CL3_A1 Trần Thế Hùng 03-09-2018 (2-4) 26-09-2018 (2-4) 17h30 --> 19h00
CL3_B1 Trần Thế Hùng 04-09-2018 (3-5) 27-09-2018 (3-5) 17h30 --> 19h00
CL3_A2 Trần Thế Hùng 03-09-2018 (2-4) 26-09-2018 (2-4) 19h00 --> 20h30
CL3_B2 Trần Thế Hùng 04-09-2018 (3-5) 27-09-2018 (3-5) 19h00 --> 20h30
CL3_S3 Trần Thế Hùng 1-9-2018 (7,CN) 30-9-2018 (7,CN) 08h30 --> 10h00


Chọn tháng học:
Hệ chuyên đề
Học phí: 400.000 đồng/1 khóa/1 tháng
Mã lớp Loại nội dung Ngày khai giảng Ngày kết thúc Giờ học
KH1_CA - Ngũ cửu pháo thất binh đối bình phong mã thất binh bình pháo đổi xe
Khai cuộc cho bên hậu - Ngũ cửu pháo thất binh đối bình phong mã thất binh bình pháo đổi xe
09-06-2018 (Thứ bảy) 30-06-2018 (Thứ bảy) 13h30 --> 16h30
Untitled Document