Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Lịch khai giảng
Chọn khóa học:
Hệ phổ thông
Mã lớp Loại nội dung Ngày khai giảng Ngày kết thúc Giờ học Huấn luyện viên
Lớp 1: Nhập môn
Học phí: 400.000 đồng/1 khóa/1 tháng
1NM1_A1 - Nhập môn
Nhập môn - Nhập môn
02-06-2018 (2-4) 27-06-2018 (2-4) 17h30 --> 19h00 Bùi Văn Hiếu
1NM1_B1 - Nhập môn
Nhập môn - Nhập môn
03-06-2018 (3-5) 28-06-2018 (3-5) 17h30 --> 19h00 Nguyễn Thị Nhật Thực
1NM1_A2 - Nhập môn
Nhập môn - Nhập môn
02-06-2018 (2-4) 27-06-2018 (2-4) 19h00 --> 20h30 Bùi Văn Hiếu
1NM1_B2 - Nhập môn
Nhập môn - Nhập môn
03-06-2018 (3-5) 28-06-2018 (3-5) 19h00 --> 20h30 Nguyễn Thị Nhật Thực
1NM1_A3 - Nhập môn
Nhập môn - Nhập môn
02-06-2018 (2-4) 27-06-2018 (2-4) 08h30 --> 10h00 Bùi Văn Hiếu
1NM1_B3 - Nhập môn
Nhập môn - Nhập môn
03-06-2018 (3-5) 28-06-2018 (3-5) 08h30 --> 10h00 Nguyễn Thị Nhật Thực
1NM1_S3 - Nhập môn
Nhập môn - Nhập môn
2-6-2018 (7,CN) 30-6-2018 (7,CN) 08h30 --> 10h00 Nguyễn Thị Nhật Thực
Lớp 2: Sức tính
Học phí: 400.000 đồng/1 khóa/1 tháng
2ST3_A1 - Đòn phối hợp 3: Xe lệch, pháo trùng, thiên địa pháo.
- Bắt quân đơn giản 3
Sức tính - Đòn phối hợp 3: Xe lệch, pháo trùng, thiên địa pháo.
- Bắt quân đơn giản 3
02-06-2018 (2-4) 27-06-2018 (2-4) 17h30 --> 19h00 Bùi Văn Hiếu
2ST3_B1 - Đòn phối hợp 3: Xe lệch, pháo trùng, thiên địa pháo.
- Bắt quân đơn giản 3
Sức tính - Đòn phối hợp 3: Xe lệch, pháo trùng, thiên địa pháo.
- Bắt quân đơn giản 3
03-06-2018 (3-5) 28-06-2018 (3-5) 17h30 --> 19h00 Nguyễn Thị Nhật Thực
2ST3_A2 - Đòn phối hợp 3: Xe lệch, pháo trùng, thiên địa pháo.
- Bắt quân đơn giản 3
Sức tính - Đòn phối hợp 3: Xe lệch, pháo trùng, thiên địa pháo.
- Bắt quân đơn giản 3
02-06-2018 (2-4) 27-06-2018 (2-4) 19h00 --> 20h30 Bùi Văn Hiếu
2ST3_B2 - Đòn phối hợp 3: Xe lệch, pháo trùng, thiên địa pháo.
- Bắt quân đơn giản 3
Sức tính - Đòn phối hợp 3: Xe lệch, pháo trùng, thiên địa pháo.
- Bắt quân đơn giản 3
03-06-2018 (3-5) 28-06-2018 (3-5) 19h00 --> 20h30 Nguyễn Thị Nhật Thực
2ST3_A3 - Đòn phối hợp 3: Xe lệch, pháo trùng, thiên địa pháo.
- Bắt quân đơn giản 3
Sức tính - Đòn phối hợp 3: Xe lệch, pháo trùng, thiên địa pháo.
- Bắt quân đơn giản 3
02-06-2018 (2-4) 27-06-2018 (2-4) 08h30 --> 10h00 Bùi Văn Hiếu
2ST3_B3 - Đòn phối hợp 3: Xe lệch, pháo trùng, thiên địa pháo.
- Bắt quân đơn giản 3
Sức tính - Đòn phối hợp 3: Xe lệch, pháo trùng, thiên địa pháo.
- Bắt quân đơn giản 3
03-06-2018 (3-5) 28-06-2018 (3-5) 08h30 --> 10h00 Nguyễn Thị Nhật Thực
2ST3_S3 - Đòn phối hợp 3: Xe lệch, pháo trùng, thiên địa pháo.
- Bắt quân đơn giản 3
Sức tính - Đòn phối hợp 3: Xe lệch, pháo trùng, thiên địa pháo.
- Bắt quân đơn giản 3
2-6-2018 (7,CN) 30-6-2018 (7,CN) 08h30 --> 10h00 Nguyễn Thị Nhật Thực
Lớp 3: Tàn cuộc
Học phí: 400.000 đồng/1 khóa/1 tháng
3TA2_A1 - 1 Xe 1 Chốt
- 1 Xe 1 Pháo
- 1 Xe 1 Mã
- 2 Xe
Tàn cuộc - 1 Xe 1 Chốt
- 1 Xe 1 Pháo
- 1 Xe 1 Mã
- 2 Xe
02-06-2018 (2-4) 27-06-2018 (2-4) 17h30 --> 19h00 Bùi Văn Hiếu
3TA2_B1 - 1 Xe 1 Chốt
- 1 Xe 1 Pháo
- 1 Xe 1 Mã
- 2 Xe
Tàn cuộc - 1 Xe 1 Chốt
- 1 Xe 1 Pháo
- 1 Xe 1 Mã
- 2 Xe
03-06-2018 (3-5) 28-06-2018 (3-5) 17h30 --> 19h00 Trần Thế Hùng
3TA2_A2 - 1 Xe 1 Chốt
- 1 Xe 1 Pháo
- 1 Xe 1 Mã
- 2 Xe
Tàn cuộc - 1 Xe 1 Chốt
- 1 Xe 1 Pháo
- 1 Xe 1 Mã
- 2 Xe
02-06-2018 (2-4) 27-06-2018 (2-4) 19h00 --> 20h30 Trần Thế Hùng
3TA2_B2 - 1 Xe 1 Chốt
- 1 Xe 1 Pháo
- 1 Xe 1 Mã
- 2 Xe
Tàn cuộc - 1 Xe 1 Chốt
- 1 Xe 1 Pháo
- 1 Xe 1 Mã
- 2 Xe
03-06-2018 (3-5) 28-06-2018 (3-5) 19h00 --> 20h30 Trần Thế Hùng
3TA2_A3 - 1 Xe 1 Chốt
- 1 Xe 1 Pháo
- 1 Xe 1 Mã
- 2 Xe
Tàn cuộc - 1 Xe 1 Chốt
- 1 Xe 1 Pháo
- 1 Xe 1 Mã
- 2 Xe
02-06-2018 (2-4) 27-06-2018 (2-4) 08h30 --> 10h00 Trần Thế Hùng
3TA2_B3 - 1 Xe 1 Chốt
- 1 Xe 1 Pháo
- 1 Xe 1 Mã
- 2 Xe
Tàn cuộc - 1 Xe 1 Chốt
- 1 Xe 1 Pháo
- 1 Xe 1 Mã
- 2 Xe
03-06-2018 (3-5) 28-06-2018 (3-5) 08h30 --> 10h00 Trần Thế Hùng
3TA2_S3 - 1 Xe 1 Chốt
- 1 Xe 1 Pháo
- 1 Xe 1 Mã
- 2 Xe
Tàn cuộc - 1 Xe 1 Chốt
- 1 Xe 1 Pháo
- 1 Xe 1 Mã
- 2 Xe
2-6-2018 (7,CN) 30-6-2018 (7,CN) 08h30 --> 10h00 Trần Thế Hùng
Lớp 4: Khai cuộc bên tiên
Học phí: 400.000 đồng/1 khóa/1 tháng
4KT3_A1 - Thuận pháo lưỡng đầu xà
Khai cuộc cho bên hậu - Thuận pháo lưỡng đầu xà
02-06-2018 (2-4) 27-06-2018 (2-4) 17h30 --> 19h00 Trần Thế Hùng
4KT3_B1 - Thuận pháo lưỡng đầu xà
Khai cuộc cho bên hậu - Thuận pháo lưỡng đầu xà
03-06-2018 (3-5) 28-06-2018 (3-5) 17h30 --> 19h00 Bùi Văn Hiếu
4KT3_A2 - Thuận pháo lưỡng đầu xà
Khai cuộc cho bên hậu - Thuận pháo lưỡng đầu xà
02-06-2018 (2-4) 27-06-2018 (2-4) 19h00 --> 20h30 Trần Thế Hùng
4KT3_B2 - Thuận pháo lưỡng đầu xà
Khai cuộc cho bên hậu - Thuận pháo lưỡng đầu xà
03-06-2018 (3-5) 28-06-2018 (3-5) 19h00 --> 20h30 Bùi Văn Hiếu
4KT3_A3 - Thuận pháo lưỡng đầu xà
Khai cuộc cho bên hậu - Thuận pháo lưỡng đầu xà
02-06-2018 (2-4) 27-06-2018 (2-4) 08h30 --> 10h00 Trần Thế Hùng
4KT3_B3 - Thuận pháo lưỡng đầu xà
Khai cuộc cho bên hậu - Thuận pháo lưỡng đầu xà
03-06-2018 (3-5) 28-06-2018 (3-5) 08h30 --> 10h00 Bùi Văn Hiếu
4KT3_S3 - Thuận pháo lưỡng đầu xà
Khai cuộc cho bên hậu - Thuận pháo lưỡng đầu xà
2-6-2018 (7,CN) 30-6-2018 (7,CN) 08h30 --> 10h00 Trần Thế Hùng


Chọn khóa học:
Hệ chuyên luyện
Học phí: 600.000 đồng/1 khóa/1 tháng
Mã lớp Huấn luyện viên Ngày khai giảng Ngày kết thúc Giờ học
CL1_A1 Bùi Văn Hiếu 02-06-2018 (2-4) 27-06-2018 (2-4) 17h30 --> 19h00
CL1_B1 Bùi Văn Hiếu 03-06-2018 (3-5) 28-06-2018 (3-5) 17h30 --> 19h00
CL1_A2 Bùi Văn Hiếu 02-06-2018 (2-4) 27-06-2018 (2-4) 19h00 --> 20h30
CL1_B2 Bùi Văn Hiếu 03-06-2018 (3-5) 28-06-2018 (3-5) 19h00 --> 20h30
CL1_S3 Bùi Văn Hiếu 2-6-2018 (7,CN) 30-6-2018 (7,CN) 08h30 --> 10h00
CL3_A1 Trần Thế Hùng 02-06-2018 (2-4) 27-06-2018 (2-4) 17h30 --> 19h00
CL3_B1 Trần Thế Hùng 03-06-2018 (3-5) 28-06-2018 (3-5) 17h30 --> 19h00
CL3_A2 Trần Thế Hùng 02-06-2018 (2-4) 27-06-2018 (2-4) 19h00 --> 20h30
CL3_B2 Trần Thế Hùng 03-06-2018 (3-5) 28-06-2018 (3-5) 19h00 --> 20h30
CL3_S3 Trần Thế Hùng 2-6-2018 (7,CN) 30-6-2018 (7,CN) 08h30 --> 10h00


Chọn tháng học:
Hệ chuyên đề
Học phí: 400.000 đồng/1 khóa/1 tháng
Mã lớp Loại nội dung Ngày khai giảng Ngày kết thúc Giờ học
KT3_CA Khai cuộc cho bên tiên 09-06-2018 (Thứ bảy) 30-06-2018 (Thứ bảy) 13h30 --> 16h30
Untitled Document