Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Lịch khai giảng
Chọn khóa học:
Hệ phổ thông
Mã lớp Loại nội dung Ngày khai giảng Ngày kết thúc Giờ học Huấn luyện viên
Lớp 1: Nhập môn
Học phí: 400.000 đồng/1 khóa/1 tháng
1NM2_A1 - Đánh bí 1 nước
Nhập môn - Đánh bí 1 nước
04-11-2019 (2-4) 27-11-2019 (2-4) 17h30 --> 19h00 Bùi Văn Hiếu
1NM2_B1 - Đánh bí 1 nước
Nhập môn - Đánh bí 1 nước
05-11-2019 (3-5) 28-11-2019 (3-5) 17h30 --> 19h00 Bùi Văn Hiếu
1NM2_S3 - Đánh bí 1 nước
Nhập môn - Đánh bí 1 nước
2-11-2019 (7,CN) 30-11-2019 (7,CN) 08h30 --> 10h00 Đào Anh Duy
Lớp 2: Sức tính
Học phí: 400.000 đồng/1 khóa/1 tháng
2ST4_A1 - Đòn phối hợp 4: Song mã ẩm tuyền, tiền mã hậu pháo, thiên địa xa.
- Bắt quân đơn giản 4
Sức tính - Đòn phối hợp 4: Song mã ẩm tuyền, tiền mã hậu pháo, thiên địa xa.
- Bắt quân đơn giản 4
04-11-2019 (2-4) 27-11-2019 (2-4) 17h30 --> 19h00 Bùi Văn Hiếu
2ST4_B1 - Đòn phối hợp 4: Song mã ẩm tuyền, tiền mã hậu pháo, thiên địa xa.
- Bắt quân đơn giản 4
Sức tính - Đòn phối hợp 4: Song mã ẩm tuyền, tiền mã hậu pháo, thiên địa xa.
- Bắt quân đơn giản 4
05-11-2019 (3-5) 28-11-2019 (3-5) 17h30 --> 19h00 Bùi Văn Hiếu
2ST4_S3 - Đòn phối hợp 4: Song mã ẩm tuyền, tiền mã hậu pháo, thiên địa xa.
- Bắt quân đơn giản 4
Sức tính - Đòn phối hợp 4: Song mã ẩm tuyền, tiền mã hậu pháo, thiên địa xa.
- Bắt quân đơn giản 4
2-11-2019 (7,CN) 30-11-2019 (7,CN) 08h30 --> 10h00 Đào Anh Duy
Lớp 3: Tàn cuộc
Học phí: 400.000 đồng/1 khóa/1 tháng
3TA1_A1 - Chốt
- Mã
- Pháo
- Xe
- 1 Mã 1 Chốt
- 1 Pháo 1 Chốt
Tàn cuộc - Chốt
- Mã
- Pháo
- Xe
- 1 Mã 1 Chốt
- 1 Pháo 1 Chốt
04-11-2019 (2-4) 27-11-2019 (2-4) 17h30 --> 19h00 Trần Thế Hùng
3TA1_B1 - Chốt
- Mã
- Pháo
- Xe
- 1 Mã 1 Chốt
- 1 Pháo 1 Chốt
Tàn cuộc - Chốt
- Mã
- Pháo
- Xe
- 1 Mã 1 Chốt
- 1 Pháo 1 Chốt
05-11-2019 (3-5) 28-11-2019 (3-5) 17h30 --> 19h00 Trần Thế Hùng
3TA1_S3 - Chốt
- Mã
- Pháo
- Xe
- 1 Mã 1 Chốt
- 1 Pháo 1 Chốt
Tàn cuộc - Chốt
- Mã
- Pháo
- Xe
- 1 Mã 1 Chốt
- 1 Pháo 1 Chốt
2-11-2019 (7,CN) 30-11-2019 (7,CN) 08h30 --> 10h00 Trần Thế Hùng
Lớp 4: Khai cuộc bên hậu
Học phí: 400.000 đồng/1 khóa/1 tháng
4KH2_A1 - Trung pháo thất binh quá hà xa thất lộ mã đối bình phong mã thất binh bình pháo đấu xa (1)
Khai cuộc cho bên hậu - Trung pháo thất binh quá hà xa thất lộ mã đối bình phong mã thất binh bình pháo đấu xa (1)
04-11-2019 (2-4) 27-11-2019 (2-4) 17h30 --> 19h00 Trần Thế Hùng
4KH2_B1 - Trung pháo thất binh quá hà xa thất lộ mã đối bình phong mã thất binh bình pháo đấu xa (1)
Khai cuộc cho bên hậu - Trung pháo thất binh quá hà xa thất lộ mã đối bình phong mã thất binh bình pháo đấu xa (1)
05-11-2019 (3-5) 28-11-2019 (3-5) 17h30 --> 19h00 Trần Thế Hùng
4KH2_S3 - Trung pháo thất binh quá hà xa thất lộ mã đối bình phong mã thất binh bình pháo đấu xa (1)
Khai cuộc cho bên hậu - Trung pháo thất binh quá hà xa thất lộ mã đối bình phong mã thất binh bình pháo đấu xa (1)
2-11-2019 (7,CN) 30-11-2019 (7,CN) 08h30 --> 10h00 Trần Thế Hùng


Chọn khóa học:
Hệ chuyên luyện
Học phí: 600.000 đồng/1 khóa/1 tháng
Mã lớp Huấn luyện viên Ngày khai giảng Ngày kết thúc Giờ học
CL1_A1 Bùi Văn Hiếu 04-11-2019 (2-4) 27-11-2019 (2-4) 17h30 --> 19h00
CL1_B1 Bùi Văn Hiếu 05-11-2019 (3-5) 28-11-2019 (3-5) 17h30 --> 19h00
CL1_S3 Bùi Văn Hiếu 2-11-2019 (7,CN) 30-11-2019 (7,CN) 08h30 --> 10h00
CL3_A1 Trần Thế Hùng 04-11-2019 (2-4) 27-11-2019 (2-4) 17h30 --> 19h00
CL3_B1 Trần Thế Hùng 05-11-2019 (3-5) 28-11-2019 (3-5) 17h30 --> 19h00
CL3_S3 Trần Thế Hùng 2-11-2019 (7,CN) 30-11-2019 (7,CN) 08h30 --> 10h00


Chọn tháng học:
Hệ chuyên đề
Học phí: 400.000 đồng/1 khóa/1 tháng
Mã lớp Loại nội dung Ngày khai giảng Ngày kết thúc Giờ học
KH1_CA - Ngũ cửu pháo thất binh đối bình phong mã thất binh bình pháo đổi xe
Khai cuộc cho bên hậu - Ngũ cửu pháo thất binh đối bình phong mã thất binh bình pháo đổi xe
09-06-2018 (Thứ bảy) 30-06-2018 (Thứ bảy) 13h30 --> 16h30
Untitled Document