Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Lịch khai giảng
Chọn khóa học:
Hệ phổ thông
Mã lớp Loại nội dung Ngày khai giảng Ngày kết thúc Giờ học Huấn luyện viên
Lớp 1: Nhập môn
Học phí: 400.000 đồng/1 khóa/1 tháng
1NM1_A1 - Nhập môn
Nhập môn - Nhập môn
04-01-2021 (2-4) 27-01-2021 (2-4) 17h30 --> 19h00 Trần Thế Hùng
1NM1_B1 - Nhập môn
Nhập môn - Nhập môn
05-01-2021 (3-5) 28-01-2021 (3-5) 17h30 --> 19h00 Đào Anh Duy
1NM1_S3 - Nhập môn
Nhập môn - Nhập môn
2-1-2021 (7,CN) 31-1-2021 (7,CN) 08h30 --> 10h00 Bùi Văn Hiếu
Lớp 2: Sức tính
Học phí: 400.000 đồng/1 khóa/1 tháng
2ST3_A1 - Đòn phối hợp 3: Xe lệch, pháo trùng, thiên địa pháo.
- Bắt quân đơn giản 3
Sức tính - Đòn phối hợp 3: Xe lệch, pháo trùng, thiên địa pháo.
- Bắt quân đơn giản 3
04-01-2021 (2-4) 27-01-2021 (2-4) 17h30 --> 19h00 Trần Thế Hùng
2ST3_B1 - Đòn phối hợp 3: Xe lệch, pháo trùng, thiên địa pháo.
- Bắt quân đơn giản 3
Sức tính - Đòn phối hợp 3: Xe lệch, pháo trùng, thiên địa pháo.
- Bắt quân đơn giản 3
05-01-2021 (3-5) 28-01-2021 (3-5) 17h30 --> 19h00 Bùi Văn Hiếu
2ST3_S3 - Đòn phối hợp 3: Xe lệch, pháo trùng, thiên địa pháo.
- Bắt quân đơn giản 3
Sức tính - Đòn phối hợp 3: Xe lệch, pháo trùng, thiên địa pháo.
- Bắt quân đơn giản 3
2-1-2021 (7,CN) 31-1-2021 (7,CN) 08h30 --> 10h00 Bùi Văn Hiếu
Lớp 3: Trung cuộc
Học phí: 400.000 đồng/1 khóa/1 tháng
3TR1_A1 - Giá trị các loại quân
- Phương pháp tính cờ ( cơ bản )
- Luật cờ ( Cơ bản )
- Mục tiêu nước cờ
Trung cuộc - Giá trị các loại quân
- Phương pháp tính cờ ( cơ bản )
- Luật cờ ( Cơ bản )
- Mục tiêu nước cờ
04-01-2021 (2-4) 27-01-2021 (2-4) 17h30 --> 19h00 Trần Thế Hùng
3TR2_B1 - Thuật ngữ cơ bản
- Đặc điểm từng loại quân
- Tính tương hỗ giữa các loại quân
Trung cuộc - Thuật ngữ cơ bản
- Đặc điểm từng loại quân
- Tính tương hỗ giữa các loại quân
05-01-2021 (3-5) 28-01-2021 (3-5) 17h30 --> 19h00 Bùi Văn Hiếu
3TR2_S3 - Thuật ngữ cơ bản
- Đặc điểm từng loại quân
- Tính tương hỗ giữa các loại quân
Trung cuộc - Thuật ngữ cơ bản
- Đặc điểm từng loại quân
- Tính tương hỗ giữa các loại quân
2-1-2021 (7,CN) 31-1-2021 (7,CN) 08h30 --> 10h00 Trần Thế Hùng
Lớp 4: Khai cuộc bên tiên
Học phí: 400.000 đồng/1 khóa/1 tháng
4KT1_A1 - Trung pháo tam binh biên mã đối bình phong mã tam binh hữu biên binh (1)
Khai cuộc cho bên tiên - Trung pháo tam binh biên mã đối bình phong mã tam binh hữu biên binh (1)
04-01-2021 (2-4) 27-01-2021 (2-4) 17h30 --> 19h00 Trần Thế Hùng
4KT1_B1 - Trung pháo tam binh biên mã đối bình phong mã tam binh hữu biên binh (1)
Khai cuộc cho bên tiên - Trung pháo tam binh biên mã đối bình phong mã tam binh hữu biên binh (1)
05-01-2021 (3-5) 28-01-2021 (3-5) 17h30 --> 19h00 Trần Thế Hùng
4KT1_S3 - Trung pháo tam binh biên mã đối bình phong mã tam binh hữu biên binh (1)
Khai cuộc cho bên tiên - Trung pháo tam binh biên mã đối bình phong mã tam binh hữu biên binh (1)
2-1-2021 (7,CN) 31-1-2021 (7,CN) 08h30 --> 10h00 Trần Thế Hùng


Chọn khóa học:
Hệ chuyên luyện
Học phí: 600.000 đồng/1 khóa/1 tháng
Mã lớp Huấn luyện viên Ngày khai giảng Ngày kết thúc Giờ học
CL1_A1 Bùi Văn Hiếu 04-01-2021 (2-4) 27-01-2021 (2-4) 17h30 --> 19h00
CL1_B1 Bùi Văn Hiếu 05-01-2021 (3-5) 28-01-2021 (3-5) 17h30 --> 19h00
CL1_S3 Bùi Văn Hiếu 2-1-2021 (7,CN) 31-1-2021 (7,CN) 08h30 --> 10h00
ON1_S3 Bùi Văn Hiếu 2-1-2021 (7,CN) 31-1-2021 (7,CN) 08h30 --> 10h00
CL3_A1 Trần Thế Hùng 04-01-2021 (2-4) 27-01-2021 (2-4) 17h30 --> 19h00
CL3_B1 Trần Thế Hùng 05-01-2021 (3-5) 28-01-2021 (3-5) 17h30 --> 19h00
CL3_S3 Trần Thế Hùng 2-1-2021 (7,CN) 31-1-2021 (7,CN) 08h30 --> 10h00
ON3_S3 Trần Thế Hùng 2-1-2021 (7,CN) 31-1-2021 (7,CN) 08h30 --> 10h00


Chọn tháng học:
Hệ chuyên đề
Học phí: 600.000 đồng/1 khóa/1 tháng
Mã lớp Loại nội dung Ngày khai giảng Ngày kết thúc Giờ học
TA4_TA - Tàn cuộc đơn xe
Tàn cuộc - Tàn cuộc đơn xe
01-06-2020 (Thứ 2-4) 29-06-2020 (Thứ 2-4) 20h30 --> 22h00
Untitled Document