Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Lịch khai giảng
Chọn khóa học:
Hệ phổ thông
Mã lớp Loại nội dung Ngày khai giảng Ngày kết thúc Giờ học Huấn luyện viên
Lớp 1: Nhập môn
Học phí: 400.000 đồng/1 khóa/1 tháng
1NM1_A1 - Nhập môn
Nhập môn - Nhập môn
03-03-2018 (2-4) 28-03-2018 (2-4) 17h30 --> 19h00 Bùi Văn Hiếu
1NM1_B1 - Nhập môn
Nhập môn - Nhập môn
04-03-2018 (3-5) 29-03-2018 (3-5) 17h30 --> 19h00 Trần Thế Hùng
1NM1_S3 - Nhập môn
Nhập môn - Nhập môn
3-3-2018 (7,CN) 31-3-2018 (7,CN) 08h30 --> 10h00 Bùi Văn Hiếu
Lớp 2: Sức tính
Học phí: 400.000 đồng/1 khóa/1 tháng
2ST3_A1 - Đòn phối hợp 3: Xe lệch, pháo trùng, song mã ẩm tuyền, tiền mã hậu pháo
- Bắt quân đơn giản 3
Sức tính - Đòn phối hợp 3: Xe lệch, pháo trùng, song mã ẩm tuyền, tiền mã hậu pháo
- Bắt quân đơn giản 3
03-03-2018 (2-4) 28-03-2018 (2-4) 17h30 --> 19h00 Bùi Văn Hiếu
2ST3_B1 - Đòn phối hợp 3: Xe lệch, pháo trùng, song mã ẩm tuyền, tiền mã hậu pháo
- Bắt quân đơn giản 3
Sức tính - Đòn phối hợp 3: Xe lệch, pháo trùng, song mã ẩm tuyền, tiền mã hậu pháo
- Bắt quân đơn giản 3
04-03-2018 (3-5) 29-03-2018 (3-5) 17h30 --> 19h00 Trần Thế Hùng
2ST3_S3 - Đòn phối hợp 3: Xe lệch, pháo trùng, song mã ẩm tuyền, tiền mã hậu pháo
- Bắt quân đơn giản 3
Sức tính - Đòn phối hợp 3: Xe lệch, pháo trùng, song mã ẩm tuyền, tiền mã hậu pháo
- Bắt quân đơn giản 3
3-3-2018 (7,CN) 31-3-2018 (7,CN) 08h30 --> 10h00 Bùi Văn Hiếu
Lớp 3: Trung cuộc
Học phí: 400.000 đồng/1 khóa/1 tháng
3TR1_A1 - Giá trị các loại quân
- Phương pháp tính cờ ( cơ bản )
- Luật cờ ( Cơ bản )
- Mục tiêu nước cờ
Trung cuộc - Giá trị các loại quân
- Phương pháp tính cờ ( cơ bản )
- Luật cờ ( Cơ bản )
- Mục tiêu nước cờ
03-03-2018 (2-4) 28-03-2018 (2-4) 17h30 --> 19h00 Trần Thế Hùng
3TR1_B1 - Giá trị các loại quân
- Phương pháp tính cờ ( cơ bản )
- Luật cờ ( Cơ bản )
- Mục tiêu nước cờ
Trung cuộc - Giá trị các loại quân
- Phương pháp tính cờ ( cơ bản )
- Luật cờ ( Cơ bản )
- Mục tiêu nước cờ
04-03-2018 (3-5) 29-03-2018 (3-5) 17h30 --> 19h00 Bùi Văn Hiếu
3TR1_S3 - Giá trị các loại quân
- Phương pháp tính cờ ( cơ bản )
- Luật cờ ( Cơ bản )
- Mục tiêu nước cờ
Trung cuộc - Giá trị các loại quân
- Phương pháp tính cờ ( cơ bản )
- Luật cờ ( Cơ bản )
- Mục tiêu nước cờ
3-3-2018 (7,CN) 31-3-2018 (7,CN) 08h30 --> 10h00 Trần Thế Hùng
Lớp 4: Khai cuộc bên hậu
Học phí: 400.000 đồng/1 khóa/1 tháng
4KH4_A1 - Trung pháo hoành xa thất lộ mã đối bình phong mã thất binh bình pháo thông xa
Khai cuộc cho bên hậu - Trung pháo hoành xa thất lộ mã đối bình phong mã thất binh bình pháo thông xa
03-03-2018 (2-4) 28-03-2018 (2-4) 17h30 --> 19h00 Trần Thế Hùng
4KH4_B1 - Trung pháo hoành xa thất lộ mã đối bình phong mã thất binh bình pháo thông xa
Khai cuộc cho bên hậu - Trung pháo hoành xa thất lộ mã đối bình phong mã thất binh bình pháo thông xa
04-03-2018 (3-5) 29-03-2018 (3-5) 17h30 --> 19h00 Bùi Văn Hiếu
4KH4_S3 - Trung pháo hoành xa thất lộ mã đối bình phong mã thất binh bình pháo thông xa
Khai cuộc cho bên hậu - Trung pháo hoành xa thất lộ mã đối bình phong mã thất binh bình pháo thông xa
3-3-2018 (7,CN) 31-3-2018 (7,CN) 08h30 --> 10h00 Trần Thế Hùng


Chọn khóa học:
Hệ chuyên luyện
Học phí: 600.000 đồng/1 khóa/1 tháng
Mã lớp Huấn luyện viên Ngày khai giảng Ngày kết thúc Giờ học
CL1_A1 Bùi Văn Hiếu 03-03-2018 (2-4) 28-03-2018 (2-4) 17h30 --> 19h00
CL1_B1 Bùi Văn Hiếu 04-03-2018 (3-5) 29-03-2018 (3-5) 17h30 --> 19h00
CL1_A2 Bùi Văn Hiếu 03-03-2018 (2-4) 28-03-2018 (2-4) 19h00 --> 20h30
CL1_B2 Bùi Văn Hiếu 04-03-2018 (3-5) 29-03-2018 (3-5) 19h00 --> 20h30
CL1_S3 Bùi Văn Hiếu 3-3-2018 (7,CN) 31-3-2018 (7,CN) 08h30 --> 10h00
CL3_A1 Trần Thế Hùng 03-03-2018 (2-4) 28-03-2018 (2-4) 17h30 --> 19h00
CL3_B1 Trần Thế Hùng 04-03-2018 (3-5) 29-03-2018 (3-5) 17h30 --> 19h00
CL3_A2 Trần Thế Hùng 03-03-2018 (2-4) 28-03-2018 (2-4) 19h00 --> 20h30
CL3_B2 Trần Thế Hùng 04-03-2018 (3-5) 29-03-2018 (3-5) 19h00 --> 20h30
CL3_S3 Trần Thế Hùng 3-3-2018 (7,CN) 31-3-2018 (7,CN) 08h30 --> 10h00


Chọn tháng học:
Hệ chuyên đề
Học phí: 200.000 đồng/1 khóa/1 tháng
Mã lớp Loại nội dung Ngày khai giảng Ngày kết thúc Giờ học
TR2_SA - Đòn phối hợp công sát
Trung cuộc - Đòn phối hợp công sát
04-02-2012 (Thứ bảy) 25-02-2012 (Thứ bảy) 8h30 --> 11h30
Untitled Document