Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Lịch khai giảng
Chọn khóa học:
Hệ phổ thông
Mã lớp Loại nội dung Ngày khai giảng Ngày kết thúc Giờ học Huấn luyện viên
Lớp 1: Nhập môn
Học phí: 400.000 đồng/1 khóa/1 tháng
1NM1_A1 - Nhập môn
Nhập môn - Nhập môn
02-09-2020 (2-4) 28-09-2020 (2-4) 17h30 --> 19h00
1NM1_B1 - Nhập môn
Nhập môn - Nhập môn
03-09-2020 (3-5) 29-09-2020 (3-5) 17h30 --> 19h00
1NM1_S3 - Nhập môn
Nhập môn - Nhập môn
5-9-2020 (7,CN) 27-9-2020 (7,CN) 08h30 --> 10h00
Lớp 2: Sức tính
Học phí: 400.000 đồng/1 khóa/1 tháng
2ST3_A1 - Đòn phối hợp 3: Xe lệch, pháo trùng, thiên địa pháo.
- Bắt quân đơn giản 3
Sức tính - Đòn phối hợp 3: Xe lệch, pháo trùng, thiên địa pháo.
- Bắt quân đơn giản 3
02-09-2020 (2-4) 28-09-2020 (2-4) 17h30 --> 19h00 Trần Thế Hùng
2ST3_B1 - Đòn phối hợp 3: Xe lệch, pháo trùng, thiên địa pháo.
- Bắt quân đơn giản 3
Sức tính - Đòn phối hợp 3: Xe lệch, pháo trùng, thiên địa pháo.
- Bắt quân đơn giản 3
03-09-2020 (3-5) 29-09-2020 (3-5) 17h30 --> 19h00 Đào Anh Duy
2ST3_S3 - Đòn phối hợp 3: Xe lệch, pháo trùng, thiên địa pháo.
- Bắt quân đơn giản 3
Sức tính - Đòn phối hợp 3: Xe lệch, pháo trùng, thiên địa pháo.
- Bắt quân đơn giản 3
5-9-2020 (7,CN) 27-9-2020 (7,CN) 08h30 --> 10h00 Trần Thế Hùng
Lớp 3: Tàn cuộc
Học phí: 400.000 đồng/1 khóa/1 tháng
3TA2_A1 - 1 Xe 1 Chốt
- 1 Xe 1 Pháo
- 1 Xe 1 Mã
- 2 Xe
Tàn cuộc - 1 Xe 1 Chốt
- 1 Xe 1 Pháo
- 1 Xe 1 Mã
- 2 Xe
02-09-2020 (2-4) 28-09-2020 (2-4) 17h30 --> 19h00 Trần Thế Hùng
3TA2_B1 - 1 Xe 1 Chốt
- 1 Xe 1 Pháo
- 1 Xe 1 Mã
- 2 Xe
Tàn cuộc - 1 Xe 1 Chốt
- 1 Xe 1 Pháo
- 1 Xe 1 Mã
- 2 Xe
03-09-2020 (3-5) 29-09-2020 (3-5) 17h30 --> 19h00 Nguyễn Thị Nhật Thực
3TA2_S3 - 1 Xe 1 Chốt
- 1 Xe 1 Pháo
- 1 Xe 1 Mã
- 2 Xe
Tàn cuộc - 1 Xe 1 Chốt
- 1 Xe 1 Pháo
- 1 Xe 1 Mã
- 2 Xe
5-9-2020 (7,CN) 27-9-2020 (7,CN) 08h30 --> 10h00 Trần Thế Hùng
Lớp 4: Khai cuộc bên hậu
Học phí: 400.000 đồng/1 khóa/1 tháng
4KH1_A1 - Trung pháo tam binh biên mã đối bình phong mã tam binh hữu biên binh (1)
Khai cuộc cho bên hậu - Trung pháo tam binh biên mã đối bình phong mã tam binh hữu biên binh (1)
02-09-2020 (2-4) 28-09-2020 (2-4) 17h30 --> 19h00 Trần Thế Hùng
4KH1_B1 - Trung pháo tam binh biên mã đối bình phong mã tam binh hữu biên binh (1)
Khai cuộc cho bên hậu - Trung pháo tam binh biên mã đối bình phong mã tam binh hữu biên binh (1)
03-09-2020 (3-5) 29-09-2020 (3-5) 17h30 --> 19h00 Trần Thế Hùng
4KH1_S3 - Trung pháo tam binh biên mã đối bình phong mã tam binh hữu biên binh (1)
Khai cuộc cho bên hậu - Trung pháo tam binh biên mã đối bình phong mã tam binh hữu biên binh (1)
5-9-2020 (7,CN) 27-9-2020 (7,CN) 08h30 --> 10h00 Trần Thế Hùng


Chọn khóa học:
Hệ chuyên luyện
Học phí: 600.000 đồng/1 khóa/1 tháng
Mã lớp Huấn luyện viên Ngày khai giảng Ngày kết thúc Giờ học
CL1_A1 Bùi Văn Hiếu 02-09-2020 (2-4) 28-09-2020 (2-4) 17h30 --> 19h00
CL1_B1 Bùi Văn Hiếu 03-09-2020 (3-5) 29-09-2020 (3-5) 17h30 --> 19h00
CL1_S3 Bùi Văn Hiếu 5-9-2020 (7,CN) 27-9-2020 (7,CN) 08h30 --> 10h00
ON1_S3 Bùi Văn Hiếu 5-9-2020 (7,CN) 27-9-2020 (7,CN) 08h30 --> 10h00
CL3_A1 Trần Thế Hùng 02-09-2020 (2-4) 28-09-2020 (2-4) 17h30 --> 19h00
CL3_B1 Trần Thế Hùng 03-09-2020 (3-5) 29-09-2020 (3-5) 17h30 --> 19h00
CL3_S3 Trần Thế Hùng 5-9-2020 (7,CN) 27-9-2020 (7,CN) 08h30 --> 10h00
ON3_S3 Trần Thế Hùng 5-9-2020 (7,CN) 27-9-2020 (7,CN) 08h30 --> 10h00


Chọn tháng học:
Hệ chuyên đề
Học phí: 600.000 đồng/1 khóa/1 tháng
Mã lớp Loại nội dung Ngày khai giảng Ngày kết thúc Giờ học
TA4_TA - Tàn cuộc đơn xe
Tàn cuộc - Tàn cuộc đơn xe
01-06-2020 (Thứ 2-4) 29-06-2020 (Thứ 2-4) 20h30 --> 22h00
Untitled Document