Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Lịch khai giảng
Chọn khóa học:
Hệ phổ thông
Mã lớp Loại nội dung Ngày khai giảng Ngày kết thúc Giờ học Huấn luyện viên
Lớp 1: Nhập môn
Học phí: 400.000 đồng/1 khóa/1 tháng
1NM2_A1 - Đánh bí 1 nước
Nhập môn - Đánh bí 1 nước
01-07-2019 (2-4) 31-07-2019 (2-4) 17h30 --> 19h00 Bùi Văn Hiếu
1NM2_A3 - Đánh bí 1 nước
Nhập môn - Đánh bí 1 nước
01-07-2019 (2-4) 31-07-2019 (2-4) 08h30 --> 10h00 Trần Thế Hùng
1NM2_B1 - Đánh bí 1 nước
Nhập môn - Đánh bí 1 nước
02-07-2019 (3-5) 30-07-2019 (3-5) 17h30 --> 19h00 Nguyễn Thị Nhật Thực
1NM2_B3 - Đánh bí 1 nước
Nhập môn - Đánh bí 1 nước
02-07-2019 (3-5) 30-07-2019 (3-5) 08h30 --> 10h00 Bùi Văn Hiếu
1NM2_S3 - Đánh bí 1 nước
Nhập môn - Đánh bí 1 nước
6-7-2019 (7,CN) 28-7-2019 (7,CN) 08h30 --> 10h00 Bùi Văn Hiếu
Lớp 2: Sức tính
Học phí: 400.000 đồng/1 khóa/1 tháng
2ST4_A1 - Đòn phối hợp 4: Song mã ẩm tuyền, tiền mã hậu pháo, thiên địa xa.
- Bắt quân đơn giản 4
Sức tính - Đòn phối hợp 4: Song mã ẩm tuyền, tiền mã hậu pháo, thiên địa xa.
- Bắt quân đơn giản 4
01-07-2019 (2-4) 31-07-2019 (2-4) 17h30 --> 19h00 Bùi Văn Hiếu
2ST4_A3 - Đòn phối hợp 4: Song mã ẩm tuyền, tiền mã hậu pháo, thiên địa xa.
- Bắt quân đơn giản 4
Sức tính - Đòn phối hợp 4: Song mã ẩm tuyền, tiền mã hậu pháo, thiên địa xa.
- Bắt quân đơn giản 4
01-07-2019 (2-4) 31-07-2019 (2-4) 08h30 --> 10h00 Trần Thế Hùng
2ST4_B1 - Đòn phối hợp 4: Song mã ẩm tuyền, tiền mã hậu pháo, thiên địa xa.
- Bắt quân đơn giản 4
Sức tính - Đòn phối hợp 4: Song mã ẩm tuyền, tiền mã hậu pháo, thiên địa xa.
- Bắt quân đơn giản 4
02-07-2019 (3-5) 30-07-2019 (3-5) 17h30 --> 19h00 Nguyễn Thị Nhật Thực
2ST4_B3 - Đòn phối hợp 4: Song mã ẩm tuyền, tiền mã hậu pháo, thiên địa xa.
- Bắt quân đơn giản 4
Sức tính - Đòn phối hợp 4: Song mã ẩm tuyền, tiền mã hậu pháo, thiên địa xa.
- Bắt quân đơn giản 4
02-07-2019 (3-5) 30-07-2019 (3-5) 08h30 --> 10h00 Bùi Văn Hiếu
2ST4_S3 - Đòn phối hợp 4: Song mã ẩm tuyền, tiền mã hậu pháo, thiên địa xa.
- Bắt quân đơn giản 4
Sức tính - Đòn phối hợp 4: Song mã ẩm tuyền, tiền mã hậu pháo, thiên địa xa.
- Bắt quân đơn giản 4
6-7-2019 (7,CN) 28-7-2019 (7,CN) 08h30 --> 10h00 Bùi Văn Hiếu
Lớp 3: Khai cuộc căn bản
Học phí: 400.000 đồng/1 khóa/1 tháng
3KC1_A1 - Trung pháo đối bình phong mã
- Thuận pháo
Khai cuộc - Trung pháo đối bình phong mã
- Thuận pháo
01-07-2019 (2-4) 31-07-2019 (2-4) 17h30 --> 19h00 Trần Thế Hùng
3KC1_A3 - Trung pháo đối bình phong mã
- Thuận pháo
Khai cuộc - Trung pháo đối bình phong mã
- Thuận pháo
01-07-2019 (2-4) 31-07-2019 (2-4) 08h30 --> 10h00 Trần Thế Hùng
3KC1_B1 - Trung pháo đối bình phong mã
- Thuận pháo
Khai cuộc - Trung pháo đối bình phong mã
- Thuận pháo
02-07-2019 (3-5) 30-07-2019 (3-5) 17h30 --> 19h00 Trần Thế Hùng
3KC1_B3 - Trung pháo đối bình phong mã
- Thuận pháo
Khai cuộc - Trung pháo đối bình phong mã
- Thuận pháo
02-07-2019 (3-5) 30-07-2019 (3-5) 08h30 --> 10h00 Bùi Văn Hiếu
3KC1_S3 - Trung pháo đối bình phong mã
- Thuận pháo
Khai cuộc - Trung pháo đối bình phong mã
- Thuận pháo
6-7-2019 (7,CN) 28-7-2019 (7,CN) 08h30 --> 10h00 Trần Thế Hùng
Lớp 4: Tàn cuộc
Học phí: 400.000 đồng/1 khóa/1 tháng
4TA1_A1 - 1 Mã: 1 Sĩ, 1 Tượng
- 1 Pháo: 2 Sĩ, 1 Tượng
Tàn cuộc - 1 Mã: 1 Sĩ, 1 Tượng
- 1 Pháo: 2 Sĩ, 1 Tượng
01-07-2019 (2-4) 31-07-2019 (2-4) 17h30 --> 19h00 Trần Thế Hùng
4TA1_A3 - 1 Mã: 1 Sĩ, 1 Tượng
- 1 Pháo: 2 Sĩ, 1 Tượng
Tàn cuộc - 1 Mã: 1 Sĩ, 1 Tượng
- 1 Pháo: 2 Sĩ, 1 Tượng
01-07-2019 (2-4) 31-07-2019 (2-4) 08h30 --> 10h00 Trần Thế Hùng
4TA1_B1 - 1 Mã: 1 Sĩ, 1 Tượng
- 1 Pháo: 2 Sĩ, 1 Tượng
Tàn cuộc - 1 Mã: 1 Sĩ, 1 Tượng
- 1 Pháo: 2 Sĩ, 1 Tượng
02-07-2019 (3-5) 30-07-2019 (3-5) 17h30 --> 19h00 Trần Thế Hùng
4TA1_B3 - 1 Mã: 1 Sĩ, 1 Tượng
- 1 Pháo: 2 Sĩ, 1 Tượng
Tàn cuộc - 1 Mã: 1 Sĩ, 1 Tượng
- 1 Pháo: 2 Sĩ, 1 Tượng
02-07-2019 (3-5) 30-07-2019 (3-5) 08h30 --> 10h00 Bùi Văn Hiếu
4TA1_S3 - 1 Mã: 1 Sĩ, 1 Tượng
- 1 Pháo: 2 Sĩ, 1 Tượng
Tàn cuộc - 1 Mã: 1 Sĩ, 1 Tượng
- 1 Pháo: 2 Sĩ, 1 Tượng
6-7-2019 (7,CN) 28-7-2019 (7,CN) 08h30 --> 10h00 Trần Thế Hùng


Chọn khóa học:
Hệ chuyên luyện
Học phí: 600.000 đồng/1 khóa/1 tháng
Mã lớp Huấn luyện viên Ngày khai giảng Ngày kết thúc Giờ học
CL1_A1 Bùi Văn Hiếu 01-07-2019 (2-4) 31-07-2019 (2-4) 17h30 --> 19h00
CL1_A3 Bùi Văn Hiếu 01-07-2019 (2-4) 31-07-2019 (2-4) 08h30 --> 10h00
CL1_B1 Bùi Văn Hiếu 02-07-2019 (3-5) 30-07-2019 (3-5) 17h30 --> 19h00
CL1_B3 Bùi Văn Hiếu 02-07-2019 (3-5) 30-07-2019 (3-5) 08h30 --> 10h00
CL1_S3 Bùi Văn Hiếu 6-7-2019 (7,CN) 28-7-2019 (7,CN) 08h30 --> 10h00
CL3_A1 Trần Thế Hùng 01-07-2019 (2-4) 31-07-2019 (2-4) 17h30 --> 19h00
CL3_A3 Trần Thế Hùng 01-07-2019 (2-4) 31-07-2019 (2-4) 08h30 --> 10h00
CL3_B1 Trần Thế Hùng 02-07-2019 (3-5) 30-07-2019 (3-5) 17h30 --> 19h00
CL3_B3 Trần Thế Hùng 02-07-2019 (3-5) 30-07-2019 (3-5) 08h30 --> 10h00
CL3_S3 Trần Thế Hùng 6-7-2019 (7,CN) 28-7-2019 (7,CN) 08h30 --> 10h00


Chọn tháng học:
Hệ chuyên đề
Học phí: 400.000 đồng/1 khóa/1 tháng
Mã lớp Loại nội dung Ngày khai giảng Ngày kết thúc Giờ học
KH1_CA - Ngũ cửu pháo thất binh đối bình phong mã thất binh bình pháo đổi xe
Khai cuộc cho bên hậu - Ngũ cửu pháo thất binh đối bình phong mã thất binh bình pháo đổi xe
09-06-2018 (Thứ bảy) 30-06-2018 (Thứ bảy) 13h30 --> 16h30
Untitled Document