Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Đào Anh Duy
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Bùi Huy Hoàng
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Nguyễn Lâm Xuân Thy
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đào Anh Duy
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Bùi Huy Hoàng
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Phan Nguyễn Công Minh
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Phan Trọng Tín
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đinh Hữu Pháp
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Lại Quỳnh Tiên
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Võ Hồ Lan Anh
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đỗ Mai Phương
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Phan Nguyễn Công Minh
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Phan Trọng Tín
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Lại Quỳnh Tiên
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Võ Hồ Lan Anh
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Huỳnh Hào Phát
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Phạm Tường Vân Khánh
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Huỳnh Hào Phát
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Ngô Trí Thiện
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Phạm Tường Vân Khánh
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Ngô Thừa Ân
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Nguyễn Tấn Phát
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Phan Huy Hoàng (GV)
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đỗ Nguyên Khoa
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đinh Trần Thanh Lam
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Nguyễn Tấn Phát
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Phan Huy Hoàng (GV)
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đinh Trần Thanh Lam
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Ngô Hồ Thanh Trúc
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Hoàng Nhật Minh Huy
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đỗ Mạnh Thắng
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Trần Tiến Hoàng
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Bùi Hồng Ngọc
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Tạ Hoàng Phương Nghi
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Hoàng Nhật Minh Huy
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đỗ Mạnh Thắng
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Bùi Hồng Ngọc
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Tạ Hoàng Phương Nghi
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Lê Thế Bảo
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Trần Nguyễn Minh Nhật
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Nguyễn Quốc Minh
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Trần Nguyễn Minh Hằng
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đỗ Nguyễn Lan Anh
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đỗ Nguyễn Minh Hằng
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Lê Thế Bảo
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Trần Nguyễn Minh Nhật
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Trần Nguyễn Minh Hằng
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đỗ Nguyễn Lan Anh
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Nguyễn Đình Nhật Văn
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Nguyễn Sinh Hoàng Long
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Nguyễn Đình Nhật Văn
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Nguyễn Sinh Hoàng Long
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Trần Trí Trọng
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ truyền thống
Đào Anh Duy
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Đào Anh Duy
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Trần Trí Trọng
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Đỗ Mai Phương
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Nguyễn Lâm Xuân Thy
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Phan Nguyễn Công Minh
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Phan Trọng Tín
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Đinh Hữu Pháp
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Trần Tiến Huy
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Lại Quỳnh Tiên
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Võ Hồ Lan Anh
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Phan Nguyễn Công Minh
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Phan Trọng Tín
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Lại Quỳnh Tiên
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Võ Hồ Lan Anh
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Huỳnh Hào Phát
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Ngô Thừa Ân
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Huỳnh Lê Thiên Phát
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Huỳnh Hào Phát
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Ngô Trí Thiện
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Ngô Thừa Ân
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Huỳnh Lê Thiên Phát
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Nguyễn Tấn Phát
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Trần Lê Khánh Hưng
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Phan Huy Hoàng (GV)
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Đinh Trần Thanh Lam
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Ngô Hồ Thanh Trúc
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Nguyễn Tấn Phát
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Trần Lê Khánh Hưng
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Đinh Trần Thanh Lam
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Ngô Hồ Thanh Trúc
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Hoàng Nhật Minh Huy
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Đỗ Mạnh Thắng
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Bùi Hồng Ngọc
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Tạ Hoàng Phương Nghi
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Hoàng Nhật Minh Huy
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Đỗ Mạnh Thắng
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Bùi Hồng Ngọc
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Tạ Hoàng Phương Nghi
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Lê Thế Bảo
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Trần Nguyễn Minh Nhật
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Nguyễn Huy Phúc
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Đỗ Nguyễn Minh Hằng
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Đỗ Nguyễn Lan Anh
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Lê Thế Bảo
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Trần Nguyễn Minh Nhật
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Đỗ Nguyễn Minh Hằng
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Đỗ Nguyễn Lan Anh
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Nguyễn Sinh Hoàng Long
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Nguyễn Đình Nhật Văn
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Trần Nguyễn Minh Hằng
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Nguyễn Sinh Hoàng Long
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Nguyễn Đình Nhật Văn
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Trần Nguyễn Minh Hằng
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Trần Trí Trọng
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Đào Anh Duy
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Lâm Xuân Thy
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Trần Trí Trọng
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Đào Anh Duy
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Phan Trọng Tín
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Phan Nguyễn Công Minh
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Trần Tiến Huy
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Võ Hồ Lan Anh
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Lại Quỳnh Tiên
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Đỗ Mai Phương
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Phan Trọng Tín
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Phan Nguyễn Công Minh
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Võ Hồ Lan Anh
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Lại Quỳnh Tiên
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Ngô Trí Thiện
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Huỳnh Hào Phát
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Ngô Thừa Ân
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Huỳnh Lê Thiên Phát
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Ngô Trí Thiện
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Huỳnh Hào Phát
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Ngô Thừa Ân
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Huỳnh Lê Thiên Phát
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Tấn Phát
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Phan Huy Hoàng (GV)
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Đỗ Nguyên Khoa
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Đinh Trần Thanh Lam
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Tấn Phát
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Phan Huy Hoàng (GV)
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Đinh Trần Thanh Lam
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Ngô Hồ Thanh Trúc
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Hoàng Nhật Minh Huy
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Đỗ Mạnh Thắng
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Bùi Hồng Ngọc
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Hoàng Nhật Minh Huy
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Đỗ Mạnh Thắng
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Bùi Hồng Ngọc
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Vương Hoàng Gia Hân
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Lê Thế Bảo
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Quốc Minh
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Trần Nguyễn Minh Nhật
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Đỗ Nguyễn Lan Anh
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Đỗ Nguyễn Minh Hằng
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Lê Thế Bảo
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Quốc Minh
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Đỗ Nguyễn Lan Anh
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Đỗ Nguyễn Minh Hằng
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Sinh Hoàng Long
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Đình Nhật Văn
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Trần Nguyễn Minh Hằng
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Sinh Hoàng Long
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Đình Nhật Văn
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Trần Nguyễn Minh Hằng
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh

Giải Vô địch Cờ tướng trẻ Toàn quốc năm 2020

Chọn tên giải:
Chọn loại giải:
Chọn tên kỳ thủ:
Chọn đơn vị thi đấu:
Chọn nhóm tuổi:
Chọn năm:


STT NĂM TÊN VẬN ĐỘNG VIÊN NHÓM TUỔI TÊN GIẢI ĐẤU THỂ LOẠI THÀNH TÍCH HUY CHƯƠNG
1 2020 Đào Anh Duy U20 Giải Vô địch Cờ tướng trẻ Toàn quốc năm 2020 Cờ tiêu chuẩn Ba CN
2 2020 Bùi Huy Hoàng U20 Giải Vô địch Cờ tướng trẻ Toàn quốc năm 2020 Cờ tiêu chuẩn Ba CN
3 2020 Nguyễn Lâm Xuân Thy U20 Giải Vô địch Cờ tướng trẻ Toàn quốc năm 2020 Cờ tiêu chuẩn Ba CN
4 2020 Đào Anh Duy U20 Giải Vô địch Cờ tướng trẻ Toàn quốc năm 2020 Cờ tiêu chuẩn Nhì ĐĐ
5 2020 Bùi Huy Hoàng U20 Giải Vô địch Cờ tướng trẻ Toàn quốc năm 2020 Cờ tiêu chuẩn Nhì ĐĐ
6 2020 Phan Nguyễn Công Minh U18 Giải Vô địch Cờ tướng trẻ Toàn quốc năm 2020 Cờ tiêu chuẩn Nhất CN
7 2020 Phan Trọng Tín U18 Giải Vô địch Cờ tướng trẻ Toàn quốc năm 2020 Cờ tiêu chuẩn Nhì CN
8 2020 Đinh Hữu Pháp U18 Giải Vô địch Cờ tướng trẻ Toàn quốc năm 2020 Cờ tiêu chuẩn Ba CN
9 2020 Lại Quỳnh Tiên U18 Giải Vô địch Cờ tướng trẻ Toàn quốc năm 2020 Cờ tiêu chuẩn Nhất CN
10 2020 Võ Hồ Lan Anh U18 Giải Vô địch Cờ tướng trẻ Toàn quốc năm 2020 Cờ tiêu chuẩn Nhì CN
11 2020 Đỗ Mai Phương U18 Giải Vô địch Cờ tướng trẻ Toàn quốc năm 2020 Cờ tiêu chuẩn Ba CN
12 2020 Phan Nguyễn Công Minh U18 Giải Vô địch Cờ tướng trẻ Toàn quốc năm 2020 Cờ tiêu chuẩn Nhất ĐĐ
13 2020 Phan Trọng Tín U18 Giải Vô địch Cờ tướng trẻ Toàn quốc năm 2020 Cờ tiêu chuẩn Nhất ĐĐ
14 2020 Lại Quỳnh Tiên U18 Giải Vô địch Cờ tướng trẻ Toàn quốc năm 2020 Cờ tiêu chuẩn Nhất ĐĐ
15 2020 Võ Hồ Lan Anh U18 Giải Vô địch Cờ tướng trẻ Toàn quốc năm 2020 Cờ tiêu chuẩn Nhất ĐĐ
16 2020 Huỳnh Hào Phát U15 Giải Vô địch Cờ tướng trẻ Toàn quốc năm 2020 Cờ tiêu chuẩn Nhì CN
17 2020 Phạm Tường Vân Khánh U15 Giải Vô địch Cờ tướng trẻ Toàn quốc năm 2020 Cờ tiêu chuẩn Ba CN
18 2020 Huỳnh Hào Phát U15 Giải Vô địch Cờ tướng trẻ Toàn quốc năm 2020 Cờ tiêu chuẩn Nhì ĐĐ
19 2020 Ngô Trí Thiện U15 Giải Vô địch Cờ tướng trẻ Toàn quốc năm 2020 Cờ tiêu chuẩn Nhì ĐĐ
20 2020 Phạm Tường Vân Khánh U15 Giải Vô địch Cờ tướng trẻ Toàn quốc năm 2020 Cờ tiêu chuẩn Nhì ĐĐ

Untitled Document