Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Nguyễn Khôi Nguyên
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đoàn Ngọc Thiên Anh
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Hoàng Thiện Nhân
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Nguyễn Huy Phúc
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Lê Thế Bảo
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Phương Khải Tú
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Nguyễn Phương Khải Tú
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Phạm Thị Vân Giang
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Phạm Thị Vân Giang
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Phạm Thị Vân Giang
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Lâm Xuân Thy
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Nguyễn Lâm Xuân Thy
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Nguyễn Lâm Xuân Thy
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Lâm Xuân Thy
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Si Diệu Long
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Trần Thái Hoà
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Trần Thái Hoà
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Nguyễn Hồng Dương
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Trần Lê Ngọc Thảo
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Trần Lê Ngọc Thảo
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Đào Anh Duy
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Đào Anh Duy
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Đào Anh Duy
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Đào Anh Duy
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Võ Thành Trung
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ truyền thống
Hà Kiến Trung
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ truyền thống
Lê Đoàn Phương Uyên
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Võ Hồ Lan Anh
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Ngô Thị Bảo Trân (QTB)
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Ngô Thị Bảo Trân (QTB)
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Ngô Thị Bảo Trân (QTB)
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Ngô Thị Bảo Trân (QTB)
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Ngô Thị Bảo Trân (QTB)
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Ngô Thị Bảo Trân (QTB)
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Lại Quỳnh Tiên
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Lại Quỳnh Tiên
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Lại Quỳnh Tiên
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Lại Quỳnh Tiên
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Lại Quỳnh Tiên
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Lại Quỳnh Tiên
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Lâm Bảo Quốc Anh
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đoàn Đức Hiển
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đoàn Đức Hiển
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đoàn Đức Hiển
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Đoàn Đức Hiển
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Phan Trọng Tín
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Phan Trọng Tín
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Phan Trọng Tín
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Phan Trọng Tín
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Phan Trọng Tín
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Hiếu Trung
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Hiếu Trung
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Trần Tiến Huy
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Trần Tiến Huy
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Trần Tiến Huy
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Trần Nguyễn Phương Thảo
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ truyền thống
Lữ Cát Tường Vy
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ truyền thống
Lữ Cát Tường Vy
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ truyền thống
Lê Ngọc Bảo Trân
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ truyền thống
Lê Ngọc Bảo Trân
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ truyền thống
Hà Thiên Phúc
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ truyền thống
Hà Thiên Phúc
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ truyền thống
Hà Quang Khánh
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ truyền thống
Hà Quang Khánh
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ truyền thống
Đào Thị Minh Anh
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Phạm Tường Vân Khánh
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Phạm Tường Vân Khánh
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Phạm Tường Vân Khánh
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Phạm Tường Vân Khánh
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Đỗ Mai Phương
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đỗ Mai Phương
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đỗ Mai Phương
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Đỗ Mai Phương
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Đỗ Mai Phương
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Ngô Thừa Ân
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Ngô Thừa Ân
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Ngô Thừa Ân
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Ngô Thừa Ân
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Ngô Thừa Ân
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Ngô Thừa Ân
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Văn Diệp Bảo Duy
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Vũ Hào Quang
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Vũ Hào Quang
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Trương Quang Đăng Khoa
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Trương Quang Đăng Khoa
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Trương Quang Đăng Khoa
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Trương Quang Đăng Khoa
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Ngô Trí Thiện
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Đỗ Trần Tấn Phát
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Đỗ Trần Tấn Phát
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Vũ Tuấn Hùng
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Vũ Tuấn Hùng
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Phan Nguyễn Công Minh
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Phan Nguyễn Công Minh
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Phan Nguyễn Công Minh
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Phan Nguyễn Công Minh
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Phan Nguyễn Công Minh
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Phan Nguyễn Công Minh
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Mai Phi Long
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ truyền thống
Huỳnh Nguyễn Huy Hoàng
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ truyền thống
Huỳnh Nguyễn Huy Hoàng
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ truyền thống
Nguyễn Trần Bảo Phúc
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ truyền thống
Nguyễn Trần Bảo Phúc
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ truyền thống
Nguyễn Thanh Thảo
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Nguyễn Thanh Thảo
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Nguyễn Trác Minh Thy
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Nguyễn Trác Minh Thy
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Nguyễn Trác Minh Thy
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Nguyễn Trác Minh Thy
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Nguyễn Hoàng My
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Hoàng My
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Ngô Hồ Thanh Trúc
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Ngô Hồ Thanh Trúc
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Ngô Hồ Thanh Trúc
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Ngô Hồ Thanh Trúc
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Tấn Phát
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Nguyễn Tấn Phát
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Nguyễn Tấn Phát
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Nguyễn Tấn Phát
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Nguyễn Tấn Phát
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Tấn Phát
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Huỳnh Hào Phát
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Huỳnh Hào Phát
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Huỳnh Hào Phát
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Huỳnh Hào Phát
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Huỳnh Hào Phát
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Huỳnh Hào Phát
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Bùi Phúc Lâm
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ truyền thống
Hoàng Hữu Khang
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ truyền thống
Hoàng Hữu Khang
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ truyền thống
Bùi Dư Hữu Khang
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ truyền thống
Bùi Dư Hữu Khang
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ truyền thống
Bùi Hồng Ngọc
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Bùi Hồng Ngọc
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Trương Bảo Trâm
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ truyền thống
Trương Bảo Trâm
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ truyền thống
Trương Bảo Trâm
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Mai Hồng Đào
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Đinh Trần Thanh Lam
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đinh Trần Thanh Lam
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đinh Trần Thanh Lam
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Đinh Trần Thanh Lam
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Đinh Trần Thanh Lam
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Đinh Trần Thanh Lam
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Đoàn Quốc Bảo
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đoàn Quốc Bảo
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đoàn Quốc Bảo
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Đoàn Quốc Bảo
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Phạm Anh Quân
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Phạm Anh Quân
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Phạm Anh Quân
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Phan Huy Hoàng (GV)
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Phan Huy Hoàng (GV)
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Phan Huy Hoàng (GV)
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Phan Huy Hoàng (GV)
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Phan Huy Hoàng (GV)
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Phan Huy Hoàng (GV)
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Trác Hoàng Thy
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Đỗ Nguyễn Minh Hằng
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Đỗ Nguyễn Minh Hằng
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Vũ Nhã Uyên
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Vũ Nhã Uyên
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Vũ Nhã Uyên
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Tạ Hoàng Phương Nghi
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Tạ Hoàng Phương Nghi
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Tạ Hoàng Phương Nghi
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Tạ Hoàng Phương Nghi
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Tạ Hoàng Phương Nghi
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Tạ Hoàng Phương Nghi
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Lại Huy Quang
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ truyền thống
Phạm Hữu Nguyên Khang
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ truyền thống
Phạm Hữu Nguyên Khang
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ truyền thống
Nguyễn Hoàng Trọng
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Nguyễn Hoàng Trọng
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Đỗ Mạnh Thắng
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đỗ Mạnh Thắng
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đỗ Mạnh Thắng
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Đỗ Mạnh Thắng
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Hoàng Nhật Minh Huy
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Hoàng Nhật Minh Huy
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Hoàng Nhật Minh Huy
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Hoàng Nhật Minh Huy
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Hoàng Nhật Minh Huy
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Hoàng Nhật Minh Huy
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Đỗ Quỳnh Anh
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Nguyễn Đỗ Quỳnh Anh
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Trần Nguyễn Minh Hằng
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Trần Nguyễn Minh Hằng
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Trần Nguyễn Minh Hằng
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Trần Nguyễn Minh Hằng
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Trần Nguyễn Minh Hằng
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Trần Nguyễn Minh Hằng
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Hoàng Anh Thy
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Hoàng Anh Thy
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Hoàng Anh Thy
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Hoàng Anh Thy
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Đình Nhật Văn
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ truyền thống
Hoàng Hữu Phước
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ truyền thống
Đoàn Ngọc Thiên Anh
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Hoàng Thiện Nhân
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Hoàng Thiện Nhân
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Hoàng Thiện Nhân
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Võ Thành Quý
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Võ Thành Quý
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Võ Thành Quý
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Võ Thành Quý
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Võ Thành Quý
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Võ Thành Quý
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh

Giải vô địch cờ tướng trẻ, trẻ nhanh và chớp nhoáng toàn quốc 2019

Chọn tên giải:
Chọn loại giải:
Chọn tên kỳ thủ:
Chọn đơn vị thi đấu:
Chọn nhóm tuổi:
Chọn năm:


STT NĂM TÊN VẬN ĐỘNG VIÊN NHÓM TUỔI TÊN GIẢI ĐẤU THỂ LOẠI THÀNH TÍCH HUY CHƯƠNG
1 2019 Nguyễn Khôi Nguyên U07 Giải vô địch cờ tướng trẻ, trẻ nhanh và chớp nhoáng toàn quốc 2019 Cờ tiêu chuẩn Ba CN
2 2019 Đoàn Ngọc Thiên Anh U07 Giải vô địch cờ tướng trẻ, trẻ nhanh và chớp nhoáng toàn quốc 2019 Cờ tiêu chuẩn Ba CN
3 2019 Hoàng Thiện Nhân U07 Giải vô địch cờ tướng trẻ, trẻ nhanh và chớp nhoáng toàn quốc 2019 Cờ tiêu chuẩn Nhì CN
4 2019 Nguyễn Huy Phúc U09 Giải vô địch cờ tướng trẻ, trẻ nhanh và chớp nhoáng toàn quốc 2019 Cờ nhanh Ba CN
5 2019 Lê Thế Bảo U09 Giải vô địch cờ tướng trẻ, trẻ nhanh và chớp nhoáng toàn quốc 2019 Cờ nhanh Ba CN
6 2019 Nguyễn Phương Khải Tú U20 Giải vô địch cờ tướng trẻ, trẻ nhanh và chớp nhoáng toàn quốc 2019 Cờ chớp Ba ĐĐ
7 2019 Nguyễn Phương Khải Tú U20 Giải vô địch cờ tướng trẻ, trẻ nhanh và chớp nhoáng toàn quốc 2019 Cờ chớp Ba CN
8 2019 Phạm Thị Vân Giang U20 Giải vô địch cờ tướng trẻ, trẻ nhanh và chớp nhoáng toàn quốc 2019 Cờ tiêu chuẩn Nhất ĐĐ
9 2019 Phạm Thị Vân Giang U20 Giải vô địch cờ tướng trẻ, trẻ nhanh và chớp nhoáng toàn quốc 2019 Cờ chớp Ba ĐĐ
10 2019 Phạm Thị Vân Giang U20 Giải vô địch cờ tướng trẻ, trẻ nhanh và chớp nhoáng toàn quốc 2019 Cờ nhanh Nhì ĐĐ
11 2019 Nguyễn Lâm Xuân Thy U20 Giải vô địch cờ tướng trẻ, trẻ nhanh và chớp nhoáng toàn quốc 2019 Cờ tiêu chuẩn Nhất CN
12 2019 Nguyễn Lâm Xuân Thy U20 Giải vô địch cờ tướng trẻ, trẻ nhanh và chớp nhoáng toàn quốc 2019 Cờ tiêu chuẩn Nhất ĐĐ
13 2019 Nguyễn Lâm Xuân Thy U20 Giải vô địch cờ tướng trẻ, trẻ nhanh và chớp nhoáng toàn quốc 2019 Cờ nhanh Ba CN
14 2019 Nguyễn Lâm Xuân Thy U20 Giải vô địch cờ tướng trẻ, trẻ nhanh và chớp nhoáng toàn quốc 2019 Cờ nhanh Nhì ĐĐ
15 2019 Si Diệu Long U20 Giải vô địch cờ tướng trẻ, trẻ nhanh và chớp nhoáng toàn quốc 2019 Cờ tiêu chuẩn Nhì ĐĐ
16 2019 Trần Thái Hoà U20 Giải vô địch cờ tướng trẻ, trẻ nhanh và chớp nhoáng toàn quốc 2019 Cờ tiêu chuẩn Ba CN
17 2019 Trần Thái Hoà U20 Giải vô địch cờ tướng trẻ, trẻ nhanh và chớp nhoáng toàn quốc 2019 Cờ tiêu chuẩn Nhì ĐĐ
18 2019 Nguyễn Hồng Dương U20 Giải vô địch cờ tướng trẻ, trẻ nhanh và chớp nhoáng toàn quốc 2019 Cờ chớp Nhì ĐĐ
19 2019 Trần Lê Ngọc Thảo U20 Giải vô địch cờ tướng trẻ, trẻ nhanh và chớp nhoáng toàn quốc 2019 Cờ nhanh Ba CN
20 2019 Trần Lê Ngọc Thảo U20 Giải vô địch cờ tướng trẻ, trẻ nhanh và chớp nhoáng toàn quốc 2019 Cờ nhanh Nhì ĐĐ

Untitled Document