Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
 • Đòn phối hợp
  • VS Mã góc
  • VS Mã cánh
  • VS Mã khẩu
  • VS Xe lệch
  • VS Pháo trùng
  • VS Thiên địa pháo
  • VS Pháo đầu
  • VS Pháo giác
  • VS Pháo huyền khống
  • VS Tiền mã hậu pháo
  • VS Song mã ẩm tuyền
  • VS Thiên địa xa
 • Kỹ thuật
 • Mục tiêu chiến thuật
  • VS Công sát
  • VS Vây bắt
  • VS Phong tỏa
  • VS Vị trí
  • VS Nước tiên
  • VS Quân tham gia
 • Chiến thuật
  • VS Ám độ trần thương
  • VS Dương đông kích tây
  • VS Đóng cửa bắt cướp
  • VS Thuận tay dắt dê
  • VS Rút củi đáy nồi
  • VS Vây Ngụy cứu Triệu
  • VS Thay xà đổi cột
  • VS Dụ hổ rời núi
  • VS Thả gạch nhữ ngọc
  • VS Đánh hai mục tiêu
 • Các chủ đề khác
  • VS Các thuộc tính của một quân
  • VS Các yếu tố tạo thành thế
  • VS Phương pháp tính cờ
  • VS Luật cờ
  • VS Giá trị các loại quân
  • VS Mục tiêu nước cờ
Untitled Document